กลุ่มสระบุรีฯ เน้น ! ผู้นำแรงงานเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย

 

กลุ่มสระบุรีฯ เน้น ! ผู้นำแรงงานเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ได้จัดอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเข้มข้น เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ พฤษาประดับ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สนับสนุนโครงการโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องมาจาก วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555  โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำแรงงานและเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่ การอบรมครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้โดยจะเน้นเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การใช้กลยุทธในการจัดการอันตรายประเภทต่างๆ การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและการเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี รายงาน