แรงงาน ภาคประชาชน แถลง ไม่ขวางการพัฒนา แต่ให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)เอื้อเอกชนกลุ่มทุนผูกขาด

แถลงการณ์ ขอให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)เอื้อเอกชนกลุ่มทุนผูกขาดและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ต้องรักษาประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ประชาชน

สมาพันธ์คนงานรถไฟ เสนอการพัฒนาประชาชนต้องมีส่วนร่วม

สพ.รฟ.ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล -ประชาชน เรื่องความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน กรณีรถไฟความเร็วสูง เสนอรัฐสร้างการมีส่วนร่วมใช้ระบบประชาธิปไตย

เวทีสาธารณะ กรมรางทางออกรถไฟไทย

เวทีสาธารณะ กรมรางทางออกรถไฟไทย
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 10 เมษายน 2558
ข้อเสนอจัดตั้งกรมขนส่งทางรางหรือกรมรางถูกต่อต้านจากสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่และการจัดการ สหภาพรถไฟยังมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจการรถไฟเปิดทางให้กลุ่มทุนและเอกชนเข้าแสวงหากำไรในเชิงพานิช ซึ่งระยะยาวจะเกิดการผูกขาดและประชาชนจะเสียประโยชน์ ท่ามกลางปัญหาหนี้สินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่กำลังถาโถมอยู่ในปัจจุบัน แผนฟื้นฟูกิจการและข้อเสนอปฏิรูประบบขนส่งทางรางถูกวิพากษ์และตอบโต้และอะไรจะเป็นทางออก วิธีการยังมีทางเลือกอยู่หรือไม่เชิญรับฟังทัศนะที่แลกเปลี่ยนรอบด้านจากฝ่ายเสนอแผนฟื้นฟูกิจการสมาชิกสหภาพรถไฟ ที่คัดค้านข้อเสนอการจัดตั้งกรมรางและนักวิชาการด้านการจัดการระบบขนส่ง

วาระประเทศไทย – รถไฟมักกะสัน

ระบบการบริหารจัดการคมนาคมขนส่งในไทยขณะนี้ รัฐบาลตั้งเป้าหมายต้องการที่จะพัฒนาระบบรางรถไฟให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเร่งการลงทุนจากประเทศจีน แต่เมื่อดูระบบรางรถไฟไทยในปัจจุบันพบว่ามีปัญหามากมายโดยเฉพาะหนี้สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทางด้านสหภาพแรงงาน นักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อม ที่ติดตามการทำงานของการรถไฟมายาวนานระบุว่าปัญหาหนี้สินอาจจะต้องนำไปสู่การปรับโครงสร้างการรถไฟครั้งใหญ่และอาจส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบการรถไฟ

คนรถไฟไม่เอากรมราง

หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามอย่างมุ่งมั่น อย่างมีอุดมการณ์ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ที่จะปกป้องไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ ความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของพนักงาน