Just Transition – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม: ลดโลกร้อน ลดผลกระทบการจ้างงาน

Just Transition หรือ การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นกรอบที่ได้รับการพัฒนาโดยขบวนการสหภาพแรงงานสากล เพื่อให้ครอบคลุมการแทรกแซงทางสังคมที่จำเป็น เพื่อรักษาตำแหน่งงานและวิถีชีวิตของแรงงาน เมื่อเศรษฐกิจกำลังขยับตัวไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน ที่หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและความท้าทายอื่น ๆ

กลางเมืองไม่ได้มีแค่โปเกม่อน ซอกหลืบมีแรงงานข้ามชาติ-นอกระบบให้จับ

ตัวแทนแรงงานข้ามชาติ -นอกระบบ มองรัฐไม่ดูแล คุ้มครอง แต่จ้องจับเหมือนโปเกม่อน ด้านสื่อชายขอบ เสนอปัญหาแรงงานต้องแก้ด้วยการสร้างเอกภาพ หยุดแบ่งแยกตามกฎหมายที่รัฐกำหนด

ค่าแรงหนึ่งวันของ วิไลวรรณ แซ่เตีย

ปัจจุบันในวัยเกือบ 60 วิไลวรรณ แซ่เตีย ยังคงทำงานรณรงค์เรื่องสิทธิให้แก่แรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2526 ตอนนี้เธอมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” แด่สังคมไทย

เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ และได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นัก พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่สำคัญ แต่สำคัญที่ พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ทำความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง