ความปลอดภัยคือหัวใจของคนงาน สร.อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ติวเข้ม พ.ร.บ.ความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ. บ้านซาวีโอ 91 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม มีกรรมการและสมาชิกของสหภาพแรงงานในกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เข้าร่วม 12 สหภาพ จำนวน 80 คน

ในการอบรมครั้งนี้ มีนายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ ผู้อำนวยการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน และนายนันทวิทย์ พุ่มจรูญ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย มาเป็นวิทยากร โดยได้บอกที่มาที่ไปว่าได้มีการรณรงค์ผลักดันเรื่องความปลอดภัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2541 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 และยังบรรยายให้คนงานได้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ป.) และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(ค.ป.อ) รวมถึงเรื่องความร่วมมือของคนงานในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของตัวเองว่า เป็นเรื่องของทุกคนไม่ต้องให้ ค.ป.อ แจ้งฝ่ายเดียว และบริษัทต้องจัดให้มี

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนสอบถามประเด็นปัญหา เพราะบ่อยครั้งที่คนงานประสบอุบัติเหตุกับตัวเอง แต่คนงานไม่รู้ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ โดยเฉพาะเรื่องการใช้กองทุนเงินทดแทน ซึ่งบริษัทมักหลีกเลี่ยงที่จะใช้กองทุนนี้ ทำให้คนงานขาดสิทธิ์ ซึ่งเมื่อมีการจัดอบรมก็ทำให้คนงานเข้าใจใน พ.ร.บ.มากขึ้น โดยหลังจากการอบรมครั้งนี้ จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจาก 80 คนให้เหลือ 15 คน เพื่อรับการฝึกอบรมแบบเข้มข้นในครั้งต่อไปจนสามารถสื่อสารให้ความรู้กับสมาชิกในองค์กรของตัวเองได้ และสุดท้ายจะคัดเลือกให้เหลือ 5 คน เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสาระของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้
รายงานโดย พรทิพย์ ยันตะพันธ์ นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่