ขบวนการแรงงานเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์ “แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม" คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

สำนักงานประสานงาน  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

503/20 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์/โทรสาร 02 2513173                       

                                                      21  ตุลาคม 2553

เรื่อง        ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เรียน       องค์กรแรงงาน ,องค์กรภาคประชาชน,บุคคลทั่วไปที่มีจิตศรัทธา

                                ตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศในขณะนี้    นับเป็นวิกฤติครั้งร้ายแรงที่ก่อผลกระทบต่อผู้คนในสังคมเป็นวงกว้างทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้สูงอายุ   ครอบคลุมทั้งปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย  เรื่องสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ  เรื่องการเดินทางสัญจร และการทำงานประกอบอาชีพ  รวมทั้งการ   ขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น  ข้าวปลาอาหาร  น้ำดื่ม  ยารักษาโรค  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  ตลอดถึงเครื่องอุปโภคและสาธารณูปโภคต่างๆ  โดยขณะนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนราชการและเอกชน รวมทั้งองค์กร ภาคประชาชนอื่นๆ ต่างเร่งระดมขอรับบริจาคทั้งเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อส่งไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

                                ในฐานะที่องค์กรแรงงานมีบทบาทอย่างสำคัญต่อการหนุนช่วยและสร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอด  ดังตัวอย่างครั้งเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ.2547  ที่องค์กรแรงงานต่างช่วยกันรวบรวมสิ่งของเงินทองส่งไปช่วยผู้ประสบภัยในครั้งนั้น  ครั้งนี้ก็เช่นกัน  เมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสต่อผู้คนร่วมสังคมจำนวนมาก  จึงควรที่องค์กรแรงงานต่างๆจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันเพื่อช่วยกันเยียวยาบรรเทาทุกข์ของพี่น้องร่วมสังคมอย่างเร่งด่วน

                                ดังนั้น  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (มพร.)  จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ขึ้น  เพื่อเปิดรับบริจาคเงิน (ไม่รับสิ่งของ) จากองค์กรแรงงานต่างๆ รวบรวมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้   โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีชื่อ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  บัญชีสะสมทรัพย์  เลขที่ 101-7-97864-2  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสำนักงานใหญ่ถนนสีลม  หรือสามารถบริจาคเงินด้วยตนเองได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553       ซึ่งจะมีงานสัมมนาเรื่องประกันสังคม ที่โรงแรมบางกอกพาเลส

                                                     ด้วยความสมานฉันท์   

                                                                                   นางสาว วิไลวรรณ  แซ่เตีย                                                     

                                                        ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม  วิไลวรรณ แซ่เตีย   081 1787489 ,วาสนา ลำดี   086 3422339