กลุ่มสระบุรีจัดหนัก ยื่นหนังสือผู้ว่าขอย้ายเจ้าหน้าที่แรงงาน

กลุ่มแรงงานสระบุรีเดินขบวนยื่นหนังสือถึงผู้ว่า ให้ย้ายสวัสดิการจังหวัด อ้างไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงาน ปล่อยให้เกิดการฟ้องร้องลูกจ้างเกิดคดีความโดยเดิมไม่เคยเกิดในพื้นที่
 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 54 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงจำนวน 24 สหภาพแรงงาน ได้นัดรวมตัวกันเพื่อ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดฯ ขอให้มีคำสั่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีกรณีที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผลักดันการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราวันละ 421 บาท และยกเลิกคณะอนุกรรมการฯค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด
 
นายบุญสม  ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ กล่าวว่า ด้วยกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของสหภาพแรงงานจำนวน 24 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีฯ มีจำนวนลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกว่า 15,000 คนรวมถึงมีผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ในภารกิจหลักคือ การดูแลคุ้มครองแรงงาน การบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้สังคมแรงงานมีความสงบเรียบร้อย ของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 
นายบุญสม ทาวิจิตร กล่าวอีกว่า สำนักงานสวัสดิการฯ เป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ ดูแลคุ้มครองแรงงาน บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมายแรงงาน เพื่อให้ความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการฯแต่ละท่านที่มาดำรงตำแหน่งต่างมีวิสัยทัศน์ ในการทำงาน สร้างระบบแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกที่ดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ไม่ให้เกิดข้อพิพาทข้อขัดแย้ง ภายใต้ความสมานฉันท์ยึดหลักข้อตกลงสภาพการจ้างที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้เป็นหลัก แต่ปัจจุบันนี้ได้เกิดปัญหาระบบแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการแต่ละแห่งแย่ลง มีข้อพิพาทข้อขัดแย้งกันบ่อยครั้งนำไปสู่ปัญหาการชุมนุมของลูกจ้าง บางรายมีการฟ้องร้องลูกจ้างกรรมการสหภาพแรงงาน ไม่ให้กรรมการสหภาพแรงงานเข้าทำงาน ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการฯ กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัดฯ ได้โปรดมีมีคำสั่งโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่เจ้าหน้าที่สวัสดิการฯ ให้ไปทำหน้าที่อื่น กรณีบกพร่องไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่ยอมรับการรวมตัวของคนงาน โดยมีข้อบกพร่องดังนี้ 
ข้อ 1 บกพร่อง ละเลย ต่อปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ข้อขัดแย้งของลูกจ้างและนายจ้าง หย่อนยานประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ทำให้ข้อพิพาทนั้นนำไปสู่ระดับจังหวัดและส่วนกลางกระทรวงแรงงาน หรือแม้แต่ สถานทูตประเทศสัญชาติของนายจ้าง ทั้งที่ปัญหานั้นควรจะได้รับการแก้ไขและยุติในระดับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีบ่อยครั้งที่ลูกจ้างไปยื่นคำร้องยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯนายนรินทร์ บุญพร้อม จะไม่อยู่บ่อยครั้ง ก็จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ มารับเรื่อง จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า เจ้าหน้าที่สวัสดิการฯไม่ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ในราชการที่รับผิดชอบ
 
ข้อ 2 บิดเบือนเจตนารมณ์ที่แท้จริง ของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องในการได้มาของคณะกรรมการไตรภาคี มีทัศนะวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งระดับบริหารของกระทรวงแรงงาน กล่าวคือ การสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฯตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 ซึ่งวางหลักไว้ว่า คณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี มีอำนาจแต่ ตั้งคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างให้รัฐมนตรีกำหนดเป็นระเบียบบังคับใช้ นั้น หากแต่ว่าการสรรหาผู้แทนฝ่ายลูกจ้างของคณะกรรมการสรรหาจังหวัดฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สวัสดิการฯ เป็นประธาน ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ประกอบการ แต่มิใช่ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของ โดยหัวหน้าสวัสดิการฯ ชี้แจงว่าเป็นลูกจ้างตามนิยามของกฎหมายแรงงาน ในหลายๆฉบับ(ตามเอกสารที่อ้างถึงหมายเลข 3) ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงการมีทัศนะวิสัยที่ไม่เหมาะสม พยามบิดเบือนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคณะกรรมการค่าจ้าง ที่เป็นผู้แต่งตั้งอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด
 
ข้อ 3 ไม่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ทุกระดับ ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่นายจ้างและลูกจ้างมีต่อกัน กรณีนายจ้างและลูกจ้างมีข้อตกลงต่อกันในเรื่องการลาเพื่ออบรม สัมมนา หากมีหนังสือทางราชการออกให้เพื่อขออนุญาตให้ลูกจ้างเข้าร่วมได้นายจ้างก็จะอนุญาตซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ทราบ และดำเนินการรวมถึงเป็นการให้เกียรติและยอมรับการรวมตัวของคนงาน g0hksohkmujสวัสดิการจังหวัดคนปัจจุบัน ยังได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ต่อกลุ่มฯลูกจ้างว่าจะไม่ดำเนินการออกหนังสือให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่มีเหตุผล แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการของกระทรวงแรงงาน
 
ด้าน นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย ประธานสหภาพแรงงานอินโดราเคมีคอลล์ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัด ไปประชุมพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เหมาะสมต่อค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และให้ส่งตัวเลขให้กับคณะกรรมการวิชากลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาโดยที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดฯในวันที่ 14 มิ.ย. 54  ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 193 บาท จากการได้สำรวจค่าใช้จ่ายของภาคแรงงานในการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งตัวเลขที่สำรวจได้จากผู้ใช้แรงงานในกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑลมีค่าจ่ายวันละ 421 บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังห่างไกลกับค่าจ้างขั้นต่ำในเขตจังหวัดสระบุรีอันเนื่องมาจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและการปรับค่าจ้างในแต่ละปีนั้นก็ไม่ได้สะท้อนค่าจ้างที่แท้จริง ประกอบกับเมื่อมีกระแสข่าวการปรับค่าจ้างในคราวใดราคาสินค้าก็มีการขยับปรับขึ้นมากกว่าค่าจ้าง กลุ่มฯจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและต่อนายจ้างให้มีการปรับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม ขอให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทั่วประเทศโดยให้มีคณะกรรมการค่าจ้างกลางเพียงคณะเดียวในการพิจารณาอัตราค่าจ้าง , ขอให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 421 บาทเท่ากันทั่วประเทศ , ขอให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างที่ชัดเจนตามอายุงานละประสบการณ์ทำงานทั้งนี้ต้องมีสัดส่วนของผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกำหนดโครงสร้างทุกขั้นตอนด้วย
 
ทางด้าน นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ หัวหน้างานสำนักงานจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการฯให้เป็นตัวแทนมารับหนังสือในวันนี้   และก็จะได้ดำเนินการต่อไปพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และกล่าวต่อว่า ตนเองก็เข้าใจปัญหาของคนงานทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองก็ไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้ต้องนำเข้าที่ประชุม ถ้ามีปัญหาอะไรที่ตนจะพอช่วยได้โดยเร่งด่วนก็ขอให้ประสานมาได้
 
นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี กล่าวว่า  การที่มายื่นหนังสือในวันนี้ อย่างไรถ้าไม่มีความคืบหน้ากลุ่มฯเองก็ต้องหารือกันอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า หน่วยงานรัฐได้ดำเนินการไปถึงไหน
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวผู้ใช้แรงงานสระบุรี รายงาน