พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯผ่านสภาฯ หวัง ส.ว.ผ่านฉลุย

แรงงานลุ้น! จับตานัดสำคัญ จันทร์ 4 ตุลาคม 2553 วุฒิสภา พิจารณาเห็นชอบรับหลักการวาระ 1 ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ….

 สืบเนื่องจากวันที่ 22 กันยายน 2553 ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้วด้วยคะแนนเสียง 279 ต่อ 12 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 14 

ต่อมาในวันที่ 27 กันยายน 2553 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วต่อประธานวุฒิสภา ทั้งนี้วุฒิสภามีการบรรจุวาระเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 ที่จะถึงนี้ เป็นวันพิจารณาเพื่อเห็นชอบรับหลักการวาระที่ 1 

 ถึงเวลานับถอยหลังอีกครั้ง ที่ผู้ใช้แรงงานต้องจับตานัดสำคัญยิ่งนี้   

(คลิกดู)!ร่างพรบ.ความปลอดภัย วาระการประชุมวุฒิสภา 4 ตุลา

 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ (ป่าน) ฝ่ายข้อมูลเชิงนโยบายและสื่อสารสังคม แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

prachachon_thai@hotmail.com และ policy.communicate@gmail.com