แรงงานสมุทรปราการเสนอปรับค่าจ้าง 421 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่30 กันยายน 2553 เวลา 10.30 น.ที่ว่าการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาลี ลอยสูง  ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่อง ใช้ไฟฟ้าอเล็คโทรนิคยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย และ นายยงยุทธ  เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะเข้าพบ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยื่นหนังสือให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 421บาทต่อวัน

จากการสำรวจรายจ่ายของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่าค่าใช้จ่ายในการครองชีพต่อวัน( ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร,ยารักษาโรค ) ในปี 2551 และ ปี 2552 อยู่ที่ 153 บาทและ172.08 บาทตามล่าดับ ค่าใช้จ่ายประจ่าเดือน( ค่าเช่าบ้าน,สาธารณูปโภค,ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน,ค่าใช้จ่ายส่าหรับการศึกษา ) ในปี2551 อยู่ที่ 6,607.62 บาทต่อเดือน และ ปี 2552อยู่ที่ 7,468.88 บาทต่อเดือน รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคนงาน12,630.63 บาทในปี 2552 คิดเฉลี่ยต่อวัน 421 บาท

นีกสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานสมุทรปราการ 30 กันยายน 2553