มูลนิธิแรงงานสากล(JILAF)ขอเป็นคนกลางคุยนายจ้างลูกจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา นาย โตโมทากะ อิโนอุเฮะ ผู้จัดการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น  ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนาย ชาลี ลอยสูงประธาน TEAM  พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่ THE TEAM ครบรอบ 10 ปีทีผ่านมา   ในโอกาสที่มาพบ ประธาน TEAM ในครั้งนี้

ทางมูลนิธิฯขอความร่วมมือจาก TEAM ให้ประสานงานบริษัทของญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย โดยอยากให้เชิญกรรมการบริหารของบริษัทและผู้บริหารของสหภาพแรงงาน เป็นผู้แทนนำเสนอความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง ในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง สวัสดิการ การดูแลด้านคุณภาพชีวิตแรงงาน การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย ความร่วมมือระหว่างบริษัท และสหภาพแรงงาน การตัดสินใจร่วมกับบริษัทสหภาพแรงงานมีส่วนร่วมอย่างไร เพื่อบรรยายในการสัมมนาเชิงวิชาการที่ทางมูลนิธิแรงงานฯ จะมาจัดในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 โดยกำหนดให้ทั้งสององค์กรบรรยายองค์กรละ 45 นาที ในวันที่สองของการสัมมนา ช่วงเช้าหรือบ่ายก็ได้ ในการนี้นาย ชาลี ลอยสูงยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานให้

ในการมาจัดสัมมนาของมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น  ทางมูลนิธิแรงงานฯจะจัดสัมมนาในเรื่องของILO 87, 98 และเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ที่โรงแรมคัลเลอร์ ลิ่ฟวิ่ง ถนนเทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ทางมูลนิธิแรงงานฯได้เชิญผู้แทนจากสถานทูตประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ผู้แทนจาก IMF-JC คุณ มาชาฮิโร มาร์ค โนกิ เลขาธิการ IMF-JC และผู้แทนจากสหภาพแรงงานในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิแรงงานฯ (JILAF) องค์กรละ 5 ท่าน มาจาก ITUC-TC, ICEM-JAF, ITF, TWARO และเชิญ TEAM เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 5 ท่าน  

ซึ่งทางมูลนิธิแรงงานฯเห็นว่าภาคส่วนของกระบวนการแรงงานในประเทศไทย   กำลังผลักดันรณณรงค์ให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO 87,98 อยู่  นาย   นาย โตโมทากะ อิโนอุเฮะ กล่าว
 

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ   รายงาน