เรียกร้องสิทธิลูกจ้างไทย

workersrightshumanrihts

ตามที่ voicelabour ได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เรื่ององค์กรด้านสิทธิแรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ปิดตัวลงแต่ไม่จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายและค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง 2 คนนั้น ต่อมาตัวแทนคณะกรรมการขององค์กรด้านสิทธิที่กล่าวถึงได้ชี้แจงต่อ voicelabour ว่า ลูกจ้างทั้ง 2 คนนั้นทำสัญญาเป็นลูกจ้างขององค์กรต่างประเทศโดยตรง โดยตลอดมาคณะกรรมการในประเทศไทยนั้นจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานขององค์กรต่างประเทศเท่านั้น เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

ส่วนกรณีที่องค์กรจะปิดตัวลง และฝ่ายลูกจ้างมีความกังวลว่าจะไม่ได้รับค่าจ้างค้างจ่ายและค่าชดเชยตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการซึ่งล้วนเป็นผู้มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในการต่อสู้เรียกร้องด้านสิทธิให้กับกลุ่มแรงงานหลากหลายในสังคมไทยยืนยันว่า อยู่ระหว่างการประสานกับองค์กรต่างประเทศที่เป็นผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการให้ลูกจ้างทั้ง 2 คนได้รับสิทธิตามกฎหมายต่อไป

นักสื่อสารแรงงงานรายงาน