ขบวนการแรงงานยื่นข้อเสนอปฏิรูปแรงงาน

20141013_085748

 

คสรท.พบรมว.แรงงาน พร้อมเสนอแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปแรงงาน และการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ด้วยการส่งเสริมสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วมอย่างแท้จริง เน้นสร้างระบบเพื่อปฏิรูปการประกันสังคม โดยยึดหลัก 4 ประการ รมว.แรงงานรับบอกข้อเสนอตรงใจ

วันนี้(13ต.ค.57)คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทย (คสรท)ได้เข้าพบพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอประเด็นด้านนโยบาย และปัญหาพร้อมแนวคิดการแก้ไขปัญหาแรงงาน

นายชาลี ลอยสูงประธานคสรท กล่าวว่าการเข้าพบวันนี้มีหลากหลายกลุ่มในฐานะตัวแทน ระดับสหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอุตสาหกรรมต่างๆ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ คสรท.ในฐานะองค์หลักได้นัดเพื่อขอเข้ารัฐมนตรี เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหา และข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาเชิงนโยบาย โดยมี 5 ประเด็นดังนี้

1. ให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่ม เจรจาต่อรองร่วม ที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศแล้วเห็นพังต้องกันทุกฝ่ายว่าให่มีการให้าตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เพื่อใหเกิดการคุ้มครองาทธิ ประเด็นที่ 2. ให้นำร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …ฉบับบูรณาการ ด้วยเป็นความเห็นของผู้ใช้แรงงานที่ต้องการให้ผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานเอกชน หรือแรงงานรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียวกัน ด้วยไม่อยากเห็นการแบ่งแยกของแรงงานในการรวมกลุ่ม โดยการแก้ไขกฏหมายแรงงานสัมพันธ์โดยนำทั้งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2543 ซึ่งตอนนี้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี แรงงานต้องการรวมกฎหมายเป็นฉยับเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาILOฉบับที่87 และ 98

20141013_08583020141013_085835

ส่วนประเด็นประกันสังคม นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคสรท. กล่าวว่าผู้ใช้แรงงานต้องการปฏิรูประบบประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ด้วยขบวนการแรงงานจากหลายองค์กรได้มีการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. …. โดยมีหลัก 4 ประการ คือ ครอบคลุม อิสระ บูรณาระบบการบริหาร ความโปร่งใส และมีส่วนร่วม หลักสุดท้ายยืดหยุ่นเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเสนอให้กระทรวงแรงงานนำร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับ..) พ.ศ. ….ที่ได้เสนอเพื่อพิจาณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)นั้น ทางคสรท.เสนอให้นำออกมาก่อน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยการนำเนื้อหาหลัก 4 ประการของขบวนการแรงงานนี้เข้าไปไว้ในร่างดังกล่าวด้วย เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงด้านสวัสดิการแรงงาน

ด้วยสภาพปัญหาการใช้เงินในการให้การศึกษา การจัดทำปฏิทินแจก การสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ การแจกเสื้อ การใช้งบไปดูงานต่างประเทศ การจัดสัมมนาค่าหัวแพงเกินปกติ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์การประกันสังคม ซึ่งไดมีการตรวจสอบการใช้เงินกองทุนประกันสังคมแล้วด้วยความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณ ดังที่มีการตรวจสอบการทุจริตที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้มีการชี้มูลความผิดเรื่องการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีความโปร่งใสแล้ว จึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปฏิรูประบบประกันสังคมเสียใหม่

ด้านนายยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาธิการคสรท.กล่าวว่าประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานในปัจจุบันนี้มีความรุนแรงอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม มีการใช้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งห้ามไม่ให้ใช้แรงงานข้ามชาติในประเภทกิจการดังกล่าวส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ และแรงงานไทย ประเด็นการคุกคามข่มขู่สหภาพแรงงาน ด้วยการทำร้ายร่างกายกรรมการสหภาพแรงงาน การใช้ทหารมาทำงานในลายการผลิตเหมือนกับคนงานปรัจำ และการนำนักศึกษาในสถาบันการศึกษามาทำงานในโรงงานเช่นกัน ซึ่งมีประเด็นปัญหาคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนงานที่มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญในการทำงานส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน การใช้แรงงานเหมาค่าแรง ซึ่งส่งผลต่อการละเมิดสิทธิแรงงาน การรวมตัวเจรจาต่อรองของคนงาน รวมที้งยังมีข้าราชการเกษียณอายุที่เข้าไปให้คำปรึกษานายจ้างต่อกรณีการเรียกร้องขอคืนสวัสดิการ เสนอให้นายจ้างไม่อนุญาตให้สหภาพแรงงานลาเพื่อทำกิจกรรมสหภาพส่งผลต่อการใช้แรงงานสัมพันที่ดีต่อกัน

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว่าเห็นด้วยกับการที่จะปฏิรูปประกันสังคมทั้งระบบ ทั้งการบริการจัดการ การใช้งบประมาณ การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งวารสาร คัตเอาท์ ที่เห็นไม่ได้ทำให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์อะไร กองทุนประกันสังคมต้องทำหน้าที่จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนคิดว่าต้องมากกว่านี้ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สิ่งที่คสรท.เสนอมานั้นตรงกับใจตนที่ต้องการปฏิรูปเช่นกัน ส่วนความเป็นองค์กรอิสระนั้นเห็นด้วย จากประสบการณ์ที่เคยนั่งบอร์ดองค์กรอิสระบางองค์กรมาก็เห็นข้อบกพ้องหรือจุดอ่อนบาง คิดว่าต้องมาพูดคุยกันเพื่อแก้จุดอ่อนของความเป็นองค์กรอิสระด้วยกัน อย่างไรกองทุนต้องเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเงิน การจัดสวัสดิการต้องมีการเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ และคิดว่าต้องนัดพูดคุยกันอีกโดยต้องใช้เวลามากกว่านี้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

ทั้งนี้คสรท.ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พร้อมเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาปัญหาร่วมกัน