สัปดาห์ความปลอดภัย ภาคตะวันออก เน้นสร้างความตระหนัก

สัปดาห์ความปลอดภัย ภาคตะวันออก เน้นสร้างความตระหนัก

25 JULY 2012 NO COMMENT (เผยแพร่ใหม่หลังจากเว็บไซต์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 1 ส.ค.55)

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 สำนักความปลอดภัยแรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง ได้จัดงาน “ สัปดาห์ ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก  ประจำปี 2555 ” ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว และปราจีน

โดยสรุป สำหรับสถานการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของภาคตะวันออกพบว่าในปี 2554 อัตราการประสบอุบัติเหตุจากการทำงานทุกกรณีเฉลี่ยของ 8 จังหวัด อยู่ที่ 14.11 ราย ต่อลูกจ้าง 1,000 คน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีอัตราต่อ 1,000 คนอยู่ที่ 20.48-31.10 ถือว่าภาคตะวันออกมีอัตราการประสบอันตรายน้อยกว่าอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานรวมทุกกรณี ในภาพรวมของทั้งประเทศ อยู่ที่ 15.76 รายต่อลูกจ้าง 1,000 คน แม้ตัวเลขดังกล่าวจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังแสดงถึงความสูญเสียที่ยังคงเกิดขึ้นกับกลุ่มแรงงานในภาคตะวันออก

นายวิสา คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออก” ประจำปี 2555 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี โดยภายในงานได้มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย รวมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการ อุปกรณ์ความปลอดภัยแต่ละสถานประกอบกิจการที่ร่วมแสดงนิทรรศการและชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบไฟไหม้บนอาคารสูง

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนทำงานทุกสาขาอาชีพและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและสร้างเสริมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน 

โดยในการ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก ประจำปี 2555 ที่จังหวัดระยองในครั้งนี้ นอกจากจะมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยแล้ว ยังมีการจัดบูทแสดงอุปกรณ์ความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  อุป่กรณ์ถังดับเพลิง รองเท้าเซฟตี  อุปกรณ์ตรวจเช็คแก๊สรั่วไหล ฯลฯ การเล่นเกมในบูทแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่นำมาแสดงภายในงาน  รวมทั้งการประกวดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานด้วย

กระมนต์  ทองออน นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน