รวมสถานการณ์เคลื่อนไหวสภาพัฒนาแรงงานฯ

ภาพรวมสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ การแก้ไขปัญหาแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ เข้าร่วมวันแรงงานปากน้ำสมุทรปราการ และวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมค้านผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จัดประชาพิจารณ์ร่างแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ความรู้คนงานเอไกไทยทำงานให้ความปลอดภัย ประชุใหญ่15 ปีสร.ซันโยฯ

ประชุมใหญ่ฯ  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
 
วันที่   21-22  มกราคม  2555   สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.)   จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 19 / 2554 (สัญจร)    ณ  บ้านสวนสาริการีสอร์ท     ต.สาริกา    อ.เมือง    จ.นครนายก     ปัจจุบันมีนายมนัส   โกศล   เป็นประธาน  นายนิคม  สองคร  เป็นเลขาธิการ    ในที่ประชุมได้มีการชี้แจง   แถลงผลงาน   กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา   และขอมติตามระเบียบวาระการประชุม  พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์
————————————–
เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2555    นายมนัส   โกศล    ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  อภิปรายร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  ในงาน  “ การสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ”  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ถ.รัชดาภิเษก  กทม.
————————————–

เมื่อวันที่  9-10  กุมภาพันธ์  2555    นายมนัส   โกศล    ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  และคณะ       เข้าร่วมประชุมสัมมนาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานต่างๆ      ณ   รีสอร์ท   อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี     จัดโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)     

————————————–
ม๊อบธนบุรีเฮ ….    กลับเข้าทำงาน
 
กรณีสหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ เกิดข้อพิพาทแรงงานกับบริษัทฯ ย่านช้างสามเศียร   มีมติหยุดงานตั้งแต่วันที่  23 กุมภาพันธ์ จนกระทั่งสามารถเจรจาตกลง   ให้กลับเข้าทำงานในวันที่  12   มีนาคม  รวม 18 วันนั้น  นายภาคภูมิ   สุกใส  ประธานสหภาพแรงงานฯ กล่าวว่า “  73 ปีมาแล้วไม่เคยมีปัญหา  แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ ประกอบกับการปรับค่าจ้างใหม่ที่เริ่มเดือนเมษายนนี้  โดยนำค่าครองชีพ ค่าอาหารมารวมเป็นฐานเงินเดือนใหม่ให้ได้รับตามที่รัฐบาลประกาศ ทำให้พนักงานไม่พอใจ      จึงต้องหยุดงาน เดินทางไปกระทรวงแรงงาน  ปิดถนนสุขุมวิทด้านหน้าช้างสามเศียร  จนสามารถเจรจาตกลงกันได้และพร้อมกลับเข้าทำงานในวันดังกล่าวข้างต้น ”

 

————————————–
ปากน้ำจัดใหญ่วันแรงงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ   ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ  ภายใต้คำขวัญ    “ แรงงานปากน้ำ  ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์  สามัคคีมีวินัย ต้านภัยยาเสพติด” ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ    โดยนายเผดิมชัย    สะสมทรัพย์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    เป็นประธานเปิดงาน     ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายจากทุกภาคส่วน     พร้อมประกวดชิงเงินรางวัลร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะจากผู้ใช้แรงงาน  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  (สพท.)     นำโดยนายมนัส    โกศล ประธานสภาฯ    

————————————–
ช้างนำ “ปู”เปิดงานวันแรงงาน
 
เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ ”   ณ ท้องสนามหลวง  โดยงานปีนี้มีพิธีทางศาสนา  ขบวนช้าง  จากปางช้างอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ    นำริ้วขบวนผู้ใช้แรงงานจากลานพระบรมรูปทรงม้า           ไปตามถนนราชดำเนินเข้าสู่ท้องสนามหลวง       ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากทุกภาคส่วน   ร่วมจัดโดย  13  สภาองค์การลูกจ้างฯ         สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ภายใต้คำขวัญ “ แรงงานไทยรวมใจสดุดี ราชวงศ์จักรี รักสามัคคี เพื่อแผ่นดิน ”   พร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 9 ข้อ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นำโดยนายมนัส   โกศล ประธานฯ    นายนิคม  สองคร  เลขาธิการ      พร้อมสมาชิกในสังกัดเข้าร่วมงาน
————————————–
ค้านผลิตพลังไอน้ำ-ไฟฟ้า
เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  นายมนัส  โกศล  ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลบางพลี     ณ  ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบางพลีหมู่บ้านชลเทพ   ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  กรณี บริษัท เอส เอส ยู ที จำกัด   มีแผนการพัฒนาโครงการ“ ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ”โดยใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ในที่ประชุมได้หารือถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบต่อชุมชน  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน  ส่วนผลการดำเนินการต่างๆจะได้นำเสนอในลำดับต่อไป
————————————–
อรท.  จัดประชาพิจารณ์กฎหมายแรงงาน
เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย(อรท.)  ร่วมกับ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   จัดประชาพิจารณ์กฎหมายแรงงาน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย       ในที่ประชุมได้มีการร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น   “ การเสนอขอแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. …. ”     ที่มีมติผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการยกร่างฯ แล้ว   โดยมีผู้นำสหภาพแรงงานในสังกัดสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมจำนวนมาก   และนายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์  คณะกรรมการยกร่างฯ /ทนายความประจำสภาฯ  ตอบข้อซักถามต่างๆ
————————————————
ยื่นหนังสือปลดนายกเทศบาล
เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม    ที่  อาคารรัฐสภา         นายมนัส     โกศล     ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย    นายศรสาสตร์ นาเมืองรักษ์  ทนายความ     พร้อมตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือต่อนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  เพื่อเร่งรัด   ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้ปลดนายกเทศบาลนาเมือง    อ.เสลภุมิ    จ.ร้อยเอ็ด            พร้อมกันนี้ได้ยื่นเอกสารเปรียบเทียบข้อแตกต่าง   การเป็นผู้ประกันตน   อัตราการจ่ายเงินสมทบ     การคุ้มครอง    ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  ด้วย
————————————————

สหภาพแรงงานเอนไกไทย จัดโครงการความปลอดภัยฯ

เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม   สหภาพแรงงานเอนไกไทย  บริษัทเอนไกไทย จำกัด  ร่วมกับ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท.)   แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    ได้ทำพิธีเปิดโครงการ  “ ค้นหาอันตรายในจุดที่ตัวเองปฏิบัติงาน ”      กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานแผนก   2W ASSy   ปลอดอุบัติเหตุ 100 %   กำหนดระยะโครงการ  22 พ.ค. – 22 ก.ค. 2555 

 
——————————-
สร.ซันโยฯ  จัดใหญ่ครบรอบ 15 ปีประชุมใหญ่
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม    ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 15/2555    สหภาพแรงงาน ซันโยแห่งประเทศไทย(SLUT.)ขึ้น  ณ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา (ตลาดอุดมสุข )  ต.หนองกี่   อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี    ปัจจุบันมีนายเสนอ  ชั่งทอง   เป็นประธาน  นายบุญจันทร์  พูลสวัสดิ์  เป็นเลขานุการ    ในที่ประชุมได้มีการชี้แจง   แถลงผลงาน   กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา   และขอมติตามระเบียบวาระการประชุม  พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองครบรอบ  15  ปี    

จากอดีตที่ผ่านมาสหภาพฯได้ฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหาต่างๆ  มากมายตั้งแต่ปลายปี 2537 จากย่านบางนา  กทม.   เดินทางสู่กบินทร์บุรี    ปัจจุบันมีสมาชิก  1,200  คน  และได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสมาชิกภาคตะวันออก จากสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  โดยเปิดเป็นสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  (สาขากบินทร์บุรี)
 
มงคล  วรรณสุทธิ์   นักสื่อสารแรงงาน สพท./สรุปรายงาน