นางอองซานซูจี ขอให้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีความสามัคคี ปกป้องสิทธิและรับผิดชอบต่อหน้าที่

30พ.ค.เวลา 8.30 น. นางอองซานซูจี เดินทางมาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมาเยี่ยมชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ประมาณ 300,000 คน

 

นางอองซานซูจีได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานข้ามชาติในชุมชนตลาดกุ้ง และมายังศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติซึ่งได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนแรงงานข้ามชาติ 30 คน ผู้แทนเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ผู้แทนแรงงานไทย ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นองค์กรร่วมจัดงานต้อนรับการเดินทางมาสมุทรสาครของอองซานซูจี

 

นางอองซานซูจีได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนแรงงานข้ามชาติจำนวน 30 คนได้พูดคุยอย่างใกล้ชิด เพื่อเสนอปัญหาของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งตัวแทนแรงงานข้ามชาติได้นำเสนอปัญหากรณีที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานแต่ไม่สามารถเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน การถูกนายหน้าแสวงหาผลประโยชน์จากกระบวนการต่างๆ เช่น การพิสูจน์สัญชาติ การต่อวีซ่า สถานการณ์การค้ามนุษย์ การเข้าถึงการศึกษาของลูกแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย กรณีที่แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแต่ยังไม่สามารถเข้าเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การถูกข่มขืน ชิงทรัพย์ ซึ่งนางอองซานซูจีได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว และขอให้แรงงานข้ามชาติทุกคนในประเทศไทยเรียนรู้สิทธิและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนางอองซานซูจีจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพูดคุยกับรัฐบาลของสองประเทศ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

หลังจากรับฟังสถานการณ์ปัญหาจากตัวแทนแรงงานข้ามชาติแล้ว นางอองซานซูจีได้เดินออกมาปราศรัยให้กับผู้ที่มาต้อนรับอีกครั้งหนึ่ง โดยแจ้งว่าได้รับทราบปัญหาของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยแล้ว และจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น และขอให้แรงงานข้ามชาติทุกคนมีความสามัคคี มีการรวมตัวในชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้รู้หน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเอง โดยนางอองซานซูจีจะคอยสนับสนุนอีกทางหนึ่ง

นางสาวปรียาภรณ์  ขันกำเหนิด ผู้อำนวยการโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เห็นว่า “การเดินทางมาประเทศไทยของนางอองซานซูจี ซึี่งเป็นการเดินทางออกนอกประเทศพม่าครั้งแรกในรอบหลายปีหลังจากถูกปล่อยตัวจากการกักบริเวณกว่า 16 ปี ซึ่งนางซูจีได้เลือกที่จะเดินทางไปเยี่ยมชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ในวันแรกที่เดินทางมาถึงนั้น เป็นนิมิตรหมายอันดี ที่แสดงให้เห็นว่านางอองซานซูจี และนานาชาติให้ความสนใจกับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา การพัฒนานโยบายในระดับชาติ และความรวมมือระหว่างประเทศ เพื่อการให้ความคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติทั้งจากประเทศพม่าและประเทศอื่น ๆ ตามมาตรฐานสากลต่อไป”

 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

 

_________________________________________________________________________________________

 

For Immediate Release on May 30th, 2012

News Release

Daw Aung San Suu Kyi asked migrant workers in Thailand to unite,

protect their rights and be responsible for their duties.

Today (30 May 2012), 8.30 AM Daw Aung San Suu Kyi visited migrant worker communities in Samut Sakorn Province, where over 300,000 migrant workers resided.

 

Aung San Suu Kyi visited workers in the shrimp market community and the learning center of the Migrant Workers Rights Network (M.W.R.N). Thirty representatives of migrant workers, representative of Thai trade union, the Human Rights and Development Foundation (HRDF) and the Institute for Population and Social Research, Mahidol University, co-organizers hosted a reception for her visit. 

 

Aung San Suu Kyi, invited the representatives of 30 migrant workers for a close discussion to present migrant worker’s challenges in Thailand. Migrant workers representatives presented problems to access accident compensation and the workmen’s compensation fund, exploitation from brokers in Nationality Verification (NV) process, human trafficking problems,   and access to education for migrant workers’s children in Thailand. They also mentioned that many workers underwent the NV process but they were not illegible for social security system. Migrant workers also petitioned Suu Kyi about crime victims, such as rapes and robberies. Suu Kyi acknowledged the issue and urged migrant workers in Thailand to about their rights and take responsibilities. She said migrants should unite and give mutual support.  She said to bring this information to talk to the governments of the two countries to seek for solutions.

 

 

 After listening to the problems of migrant workers through their representatives,  Suu Kyi appeared for a speech to those who greeted her trip. Suu Kyi said she was aware of the issues migrant workers in Thailand have to endure and will try her best to address those problems. She requested the migrant workers to unite, form their communities to disseminate knowledge, exchange information about their duties and protect their rights. She will give them full support.

 

Ms. Preeyaporn Khankumnerd, the director of Migrant Justice Program (MJP) under the Human Rights and Development Foundation said, "Daw Aung San Suu Kyi’s trip to Thailand is the first trip from Myanmar after 15 years of a house arrest. She decided to visit the migrant workers’ community on the first day of her arrival. It is an auspicious moment that she, as well as the international communities, pay attention to the living conditions and human rights of migrants.  I sincerely hope that it will lead to solutions to their problems, domestic policy development and international collaboration for the protection of the rights of migrant workers from Myanmar and other countries, according to international standards."

 

 

Human Rights and Development Foundation (HRDF)