วุฒิเตรียมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน 9 พ.ค.นี้

9 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการวาระ 1 ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ซึ่งผ่าน ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ 4 พฤษภาคม 2554

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบในวาระ 2-3 ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่..) พ.ศ. …เรียบร้อยแล้ว (ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 245 ต่อ 1 เสียง) ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณารับหลักการวาระ 1 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ต่อไป

สาระสำคัญ คือ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เอื้อประโยชน์ต่อการคุ้มครองลูกจ้าง โดยกำหนดบทบัญญัติเรื่องขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องคดี ชนิดของโรคที่เกิดจากการทำงาน ฐานะและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ และหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ

(สามารถดูสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ใน หน้า 15-17  ที่แนบมา เงินทดแทน_090554)

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ รายงาน