อสร.เตรียมพบรมว.แรงงาน เสนอประกันสังคม ม.40 เป็นสวัสดิการ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

อาสาสมัครแรงงาน(อสร.) กลุ่มแรงงานนอกระบบ ประชุมเตรียมข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงาน ให้แก้ปัญหาด้านทักษะ พัฒนาความรู้ จัดสวัสดิการดูแล แก้ระเบียบใหม่ให้ทันสมัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย จัดประชุมผู้นำพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ที่ยังมิได้รับการคุ้มครอง ครั้งที่1 ที่ห้องประชุมชั้น 34 ตึกเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อมูลเรื่องการทำงานของอาสาสมัครแรงงานทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่า ในเรื่องการปฏิบัติงานนั้น ด้วยอาสาสมัครแรงงานได้รับการแต่งตั้งโดยระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ.2548 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนถึงการทำงานอาสาสมัครแรงงานว่า มีหน้าที่ เช่น

  1. รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องประกันสังคม มาตรา 40 ถึงสิทธิต่างๆที่กำหนดไว้ และเชิญชวนเพื่อให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40
  2. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยลงพื้นที่รวมกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ แรงงานที่ตกงาน ในการฝึกอาชีพต่างๆ
  3. อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอยการขนาดเล็กที่ไม่ถึง 10 คน

และยังมีการให้คำปรึกษาปัญหาแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ รวมถึงมีการทำหน้าที่ตรวจเอกสารดูแลสิทธิของแรงงาน อย่างเช่นเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล อุบัติเหตุ พิการ หรือเสียชีวิต เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมด้วย

โดยการทำงานของอสร.นั้นเสมือนว่าเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนให้ ทำการรวมกลุ่มอบรมกฎหมายประกันสังคม โรงงานสีขาว ต้านยาเสพติด สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการทำงานร่วมกับทาง 5 ส.ของกระทรวงแรงงาน คือ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม จัดหางาน  พัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งในต่างจังหวัดนั้นมีการทำงานที่เข้มข้นมีพี่เลี้ยงในการทำงานร่วมกับอสร. มีการกำหนดงานทำร่วมกัน 18 ด้าน ซึ่งมีตัวชี้วัดการเช่น ภายใน 1 เดือนต้องได้ 10 คนเป็นต้น ซึ่งตัวชีวัดการจะดูว่าประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไร โดยภาคกลางได้มีการอบรมดวงตราแรงงานแล้วในหลายจังหวัด เช่น สุพรรณ สระบุรี อยุธยา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฯลฯ

ด้านผู้แทนในกรุงเทพฯสะท้อนว่า เหมือนว่าจะทำทุกเรื่องเมื่อมาเป็นอาสาสมัครแรงงาน โดยความเป็นจริง คือทำงานด้านอาสาสมัครมานานเพราะส่วนใหญ่มาจากแกนนำแรงงานนอกระบบ และอสร.กรุงเทพฯตั้งเมื่อปี 2560 และไม่ค่อยได้รับตอบรับจากกระทรวงแรงงานเท่าไรแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับศูนย์กลางอำนาจ แต่ก็ทำงานทั้งการรวมกลุ่ม ให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ซึ่งปัญหาการเดินทางก็ไม่ต่างกับอสร.ในจังหวัดต่างๆคือพื้นที่ห่างไกลการเดินทางยังเข้าไม่ถึง ไม่มีระบบขนส่งอย่างรถโดยสารเข้าในพื้นที่ การลงพื้นที่มีค่าใช้จ่ายสูง และอสร.ไม่มีงบสนับสนุนการทำงาน เป็นต้น

นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อสร.ในกรุงเทพฯนั้นมีประมาณ 900 คน แต่ชุมชนมีทั้งหมด 2070 แห่ง และตอนนี้ทั้งประเทศมี อสร.ทั้งหมด 9,998 คน ทั้งประเทศ หากว่ามีอสร.ครบทั้งประเทศน่าจะมีจำนวนกว่า 10,000 คน โดยบทบาทหน้าที่ของอสร.นั้นทำงานตามที่กระทรวงแรงงานมีคำสั่งประหนึ่งข้าราชการ จึงจะเห็นว่าการทำงานของอสร.เต็มที่ กระทรวงแรงงานก็ควรต้องมาดูแลรับผิดชอบคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของเขาบ้าง เช่นการดูแลเรื่องระบบกระกันสังคมมาตรา 40 โดยจ่ายเงินเข้าสู่ระบบ โดยถือเป็นสวัสดิการพื้นฐานในการดูแลอสร. อย่างกรณีอาสาสมัครสาธารสุข ที่จะได้รับการดูแลด้านสุขภาพการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีกว่าแม้ว่าจะถือบัตรทองไปรับบริการทำให้เขารู้สึกถึงการมีคุณค่า ซึ่งในส่วนของอสร.เองก็ทำงานให้กับภาครัฐคือกระทรวงแรงงาน แต่กลับไม่ได้รับการดูแลเลย ทั้งนี้จึงคิดว่า ควรต้องมีการรวมกลุ่มร่วมมือกันเพื่อไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมข้อเสนอ เช่นให้ทางกระทรวงแรงงานจัดสวัสดิการโดยการประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับอสร. และมีการพัฒนาทักษะที่ยังขาดอยู่มากหลายเรื่องและให้มีความรู้และทักษะที่เท่ากัน ด้วยวันนี้อสร.แต่ละพื้นที่จะมีฐานทักษะความรู้ที่ต่างกัน ด้วยบางอย่างเป็นความรู้เฉพาะทาง การทำงนสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบโซเซียลมีเดีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการทำงานของอสร.นั้นไม่มีคำว่า อสร.ในระบบ อสร.นอกระบบ อสร.ข้ามชาติ อสร.ต้องทำงานครอบคลุมทุกแรงงานความรู้จึงต้องมี ซึ่งจะเห็นได้จากการทำงานฝ่ายขายประกันสังคมมาตรา 40 ทำงานเรื่องโรงงานสีขาว ให้ความรู้ด้านยาเสพติด เรื่องสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิทธิต่างๆด้วย

อีกประเด็นที่ควรต้องมีการปรับแก้คือระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งใช้มาเกือบ 14 ปีแล้ว และไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งสังคมเศรษฐกิจการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทำงานอสร.ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่า มีความยั่งยืนมั่นคง ควรมีส่วนร่วม

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน