สหภาพ-สหกรณ์พานาโซนิค มอบของขวัญเด็กในชุมชน หวังให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

Untitled-1

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 สหภาพแรงงานพานาโซนิค และสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิคได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อมอบทุนสนับสนุนและของที่ระลึก อาธิเช่น กระปุ๋กออมสิน ที่โรงเรียนวัดเกาะแก้ว มีนักเรียนจำนวน 150 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

โดยมีวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. เพื่อตอบแทนชุมชนที่อยู่ใกล้เขตพื้นที่โรงงาน

2. เพื่อให้สังคมได้รู้จักเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชน

3. เพื่อสนับสนุนเด็กๆให้มีกิจกรรมกล้าคิด กล้าแสดงออก

Untitled-3Untitled-5

นายเฉลย สุขหิรันต์ ประธานสหภาพแรงงานพานาโซนิค กล่าวว่า มองเห็นในเรื่องของสหภาพแรงงาน เมื่อเด็กได้ยินยังรู้จักเพราะเด็กๆในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะต้องไปเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป สหภาพมีนโยบายต่อไปก็ได้คิดว่าอะไรที่ทำให้สังคมได้รับความสุข ในโครงการของสหภาพนั้นได้จัดกิจกรรมมาหลายครั้ง เมื่อครั้งล่าสุด ได้ไปบริจาคอุปกรณ์กีฬา ที่จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร และเยี่ยมบ้านครอบครัวกรรมการ

นายไพบูลย์ ค่อมสิงห์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค กล่าวว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการออมและรู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันนี้ก็ได้สนับสนุนในการจัดงานวันเด็กเติมเต็มให้เด็กได้รับความสุขทางจิตใจและความสนุกสนาน เด็ก คือ ทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคงอีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ฯลฯ

ดังนั้น ทุกสังคมจึงให้ความสำคัญแก่เด็ก และจัดให้มีวันเด็กขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ

นักสื่อสารแรงงานย่านเวลโกรว์ รายงาน