สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน ครั้งที่ 2

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย ที่ได้รับการสนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศุภชัย ศีรสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีผู้เขเาร่วมประชุมรวม 9 คน 
 
วาระแจ้งเพื่อทราบ
 
นายวิชัย นราไพบูลย์ แจ้งเรื่องการจัดทำจดหมายข่าวของส่วนกลางคงต้องเลื่อนมาเป็นเดือนธันวาคม 2553 เนื่องจากการจัดเตรียมต้นฉบับมีความล่าช้า และมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในพื้นที่เรื่องการเขียนข่าวส่งส่วนกลาง ซึ่งอาจมีการกำหนดให้ชัดขึ้นว่า ทุกศูนย์จะต้องส่งข่าวหรือบทความให้ส่วนกลางอย่างน้อย 6 ข่าวและการทำข่าววีดิทัศน์ส่งอย่างน้อย 4 ชิ้นต่อปีซึ่งการส่งข่าวก็ให้ส่วนกลางคัดขึ้นเว็บไซต์ voicelabour.org จึงจะนับเป็นผลงาน ฉะนั้นให้ส่งมาให้ส่วนกลางพิจารณา และควรเข้าไปดูในเว็บไซต์ด้วย แต่อย่างไรคุณวาสนา ลำดี ก็จะแจ้งกลับไปทุกข่าวว่าจะให้มีการปรับเพิ่มเติมเนื้อหา ซึ่งอาจได้ลงหน้าหลัก หรืออาจย้ายไปไว้ในศูนย์แรงงานของแต่ละพื้นที่
 
เรื่องที่สองเป็นเรื่องการที่ได้ไปร่วมอบรมกับทีมประเมินภายในของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่จังหวัดสมุทรสงคราม ก็มีตัวแทนแต่ละศูนย์เช่นคุณสมบูรณ์ เสนาสี คุณสวรรยา สุวรรณเพ็ญ คุณธัญญา สายสิน คุณอัยยลักษณ์ เหล็กสุข และคุณดาวเรือง ชานก ซี่งก็มีส่วนของศูนย์พระนครศรีอยุธยา และส่วนของสมุทรปราการไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งก็น่าเสียดาย เพราะเป็นการประเมินผลการทำงานของหลายส่วน ซึ่งในส่วนของโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย ของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งได้มีข้อเสนอให้แต่ละศูนย์ทำงานร่วมกันนักสื่อสารแรงงาน โดยมองว่าเป็นส่วนเดียวกัน นักสื่อสารมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงนำข่าวสารจากศูนย์ต่างๆออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงมีข้อเสนอให้มีการจัดทำปฏิทินงานของนักสื่อสารแต่ละศูนย์ส่งมาให้ส่วนกลางเพื่อรับรู้กิจกรรมงานในพื้นที่ ฉะนั้นคิดว่านักสื่อสารควรมีการเข้าประชุมร่วมกับศูนย์แรงงานในพื้นที่ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว หากไม่ได้เข้าก็ควรที่จะเรียนรู้การหาข้อมูล จากผู้ที่เข้าร่วมประชุม
 
เรื่องที่สาม เป็นการประชุมร่วมกันในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาของทีมนโยบายเครือข่ายพัฒนาแรงงาน ซึ่งทีมสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น ได้มีการสะท้อนถึงการทำรายงานในพื้นที่เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน หรือประกันสังคม ซึ่งนักสื่อสารอาจต้องทำข่าวนี้ออกมา เพื่อนำงานมาถ่ายทอดสู่ สมาชิกในวงกว้าง เพราะการจัดสัมมนาก็จะรู้เพียงผู้ที่อยู่ ในวงสัมมนาเท่านั้น การให้การศึกษาจะต้องทำสื่ออื่นๆด้วย เช่น ข่าวสารในพื้นที่เรื่องเหล่านี้ อาจทำเป็นแผ่นเดียว ส่งมายังส่วนกลางเพื่อขึ้นเว็บเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวสู่สาธารณะ ซึ่งเนื้อหาก็ให้คิดว่าเราต้องการสื่อเรื่องอะไร กับใครให้เหมาะสม
ที่ประชุมร่วมกันเสนอ ให้นักสื่อสาในพื้นที่ทำข่าวสารในพื้นที่ให้มากขึ้น ซึ่งเคยได้มีการ ทำข้อตกลงความร่วมมือไว้กับทางโครงการฯก็อาจผลิตรูปแบบข่าวแผ่นเดียวแจกในพื้นที่ บางพื้นที่อาจใช้ข่าวออนไลน์ในพื้นที่ที่มีอีเมล์ติดต่อกัน ซึ่งคุณมงคล ยางงามเสนอว่าทางกลุ่มอาจทุกข่าวแบบนี้ไปขอสอดใส่กับหนังสือพิมพ์ โดยจะเริ่มขอร้านขายหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกัน 
ที่ประชุมเห็นด้วยและรับหลักการไปปฏิบัติตามพื้นที่
 
ที่ประชุมได้ สรุปสภาพปัญหาการทำงานในพื้นที่ศูนย์ ดังนี้
 
1.  ปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างพื้นที่กับพื้นที่ และพื้นที่กับส่วนกลางในการตอบสนองต่อการทำงาน
 
ที่ประชุมเสนอทางออกร่วมกัน ให้มีการประสานงานกันเพิ่มมากขึ้นและทุกช่องทางที่มี หรืออาจใช้วิธีกรุ๊บเมล์เพื่อปกกันเมล์ไม่ถึง และให้นักสื่อสารได้มีการพูดคุยกัน รวมถึงให้พยายามตอบกับกันและกันทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการรับ และส่งข่าว รวมทั้งการโทรศัพท์และอื่นๆ ถึงการปรับคนประสานงานหากติดต่อมีปัญหาบ่อย
 
2.  ปัญหาขณะนี้เป็นช่วงของการยื่นข้อเรียกร้องปรับสวัสดิการของสหภาพแรงงานในพื้นที่กับบริษัททำให้นักสื่อสาหลายท่านซึ่งเป็นผู้นำสหภาพแรงงานต้องเป็นผู้แทนเจรจาไม่มีเวลาในการเขียนข่าวส่งส่วนกลางหรือเผยแพร่
 
ที่ประชุมได้เสนอทางออกว่าให้นักสื่อสารที่เป็นผู้แทนเจรจาเขียนข่าวการเจรจานั้นส่งข่าวมาได้ เป็นการรายงานความคืบหน้าทุกวัน ซึ่งอาจนำมาลงข่าวในศูนย์แรงงาน หรืออาจเป็นการรวมข้อมูลลงข่าวในพื้นที่ก็ได้ ซึ่งประเด็นนี้ทางปทุมธานีได้เสนอบทเรียนของคนงานกู๊ดเยียร์ที่มีการส่งข่าวมาหลังจากนายจ้างประกาศปิดงาน การเลือกประเด็นที่เสนอที่เป็นคุฯต่อสหภาพแรงงานทำให้สื่อมวลชนสนในทำข่าวตลอด และถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางสื่อทุกวันทำให้ข่าวไม่นิ่งน่าสนใจ จึงคิดว่านักสื่อสารต้องรู้จักการทำข่าวสื่อสารเรื่องของตนเองออกมา หาจุดขายของข่าวต่อสังคม
 
สรุปข่าวเว็บไซต์เดือนพฤศจิกายน 2553 มีข่าวรวมกับบทความราว 50 ชิ้น โดยมีศูนย์ต่างที่ส่งมาจำนวนพอสมควรมีศูนย์ชลบุรี-ระยองส่งให้ถึง 12 ข่าว ภาพรวมก็ถือว่ามีข่าวเข้ามาเกือบทุกศูนย์ แต่ที่มีปัญหา 2 ศูนย์ คือศูนย์แรงงานภูเก็ตที่มีข่าวส่งมาเพียงข่าวเดียว และศูนย์แรงงานพระนครศรีอยุธยาที่ไม่สามารถดึงออกมาได้แม้แต่ข่าวเดียว และทางโครงการก็ได้โอนเงินงวดแลกให้ไปแล้ว ตรงนี้อาจต้องมาช่วยกันหาทางออกร่วมกัน
ที่ประชุมมีข้อเสนอร่วมกันว่า อาจต้องขอให้ทางโครงการฯงดโอนเงินงวดต่อไปก่อน เพื่อหาความช้ดเจนของทั้ง 2 ศูนย์ ว่าติดขัดปัญหาเรื่องใดบ้าง ต้องการให้ทางทีมนักสื่อสารส่วนอื่นๆช่วยอย่างไร หรือว่าจะให้ทางโครงการสนับสนุนในรูปแบบใดอีกหรือไม่ คงต้องหาข้อเท็จจริง
 
สรุปผลดำเนินงานแต่ละศูนย์ของนักสื่อสาร
 
นายสมบูรณ์ เสนาสี ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทราจากเดิมมีปัญหาเรื่องของนักสื่อสารที่อบรมแล้วไม่เข้ามาร่วมทำงาน ทางกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์ ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอในที่ประชุมประจำเดือนเพื่อหาทางแก้ไข ซึ่งสรุปว่าจะมีการอบรมเพิ่มซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดอบรมเรื่องการใช้อีเมล์ เฟรสบุสค์ไปแล้วหนึ่งครั้ง ครั้งต่อไปจะอบรมการเขียนข่าว โดยจะใช้เทคนิคส์ที่โครงการนำไปอบรมคือให้คัดข่าวจากจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ ซึ่งจะอบรมเร็วๆนี้ หากอบรมเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบ
 
การอบรมก็เพื่อเสริมทักษะ และสร้างแหล่งข่าวขยายฐานเพิ่มขึ้น โดยตนจะเป็นบรรณาธิการให้ ซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ได้ผลิตจดหมายข่าวในพื้นที่ฉบับที่หนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มแจกจะแจกในที่ประชุมประจำเดือนของกลุ่มที่จะถึงนี้
 
นายธัญญา สายสิน ศูนย์แรงงานปทุมธานี ความคืบหน้าจากเดิมที่มาอบรมกัน5-6 คนในพื้นที่ขณะนี้มีทำงานร่วมกัน 2 คนแล้ว คือคุณธัญญา กับนายวาสุเทพ บุญคุ้ม ซึ่งขณะนี้ก็มีข่าวของคนงานกู๊ดเยียร์ที่มีปัญหาอยู่ทำให้คุณวาสุเทพเขียนข่าวมาเพื่อเผยแพร่ ซึ่งตนเองก็กำลังตัดต่อข่าววีดิทัศน์อยู่ สถานการณ์ก็ดีขึ้นเพราะมีคณะกรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียงคนอื่นๆเริ่มเห็นความสำคัญ และขอเขเมาร่วมทำงานขณะนี้มีประมาณ 3 คน ซึ่งก็ต้องการที่จะอบรมเพื่อเพิ่มทักษะก่อน ซึ่งคงต้องรบกวนส่วนของโครงการช่วยอบรมให้เพราะตนยังไม่มั่นใจที่จะทำเอง และคิดว่าสถานการณ์คงจะพัฒนาการดีขึ้น
 
กรณีนี้ที่ประชุมเห็นด้วย อนุมัติให้เตรียมคนเข้าอบรมเพิ่ม โดยจะใช้สถานที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยให้ทางคุณธัญญากลับไปปรึกษากำหนดวันอบรม
 
นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์  ศูนย์แรงงานสระบุรี กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงขณะนี้ก็มีการประชุมทำงานร่วมกันเป็นประจำ และเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีการประชุมวางแผนทำจดหมายข่าวในพื้นที่ โดยกำหนดให้แต่ละสหภาพแรงงานส่งข่าวให้กับนักสื่อสาร ซึ่งเราได้ปรับเป็นทีมบรรณาธิการในพื้นที่ทำเป็นข่าวลงจดหมายข่าวและส่งส่วนกลาง ซึ่งตรงนี้ทางกลุ่มมีค่าเขียนข่าวให้ และหากมีการเดินทางไปถ่ายทำข่าวเพื่อตัดต่อเป็นวีดิทัศน์ก็จะมีค่าเดินทางให้ และก็ทางกลุ่มได้อนุมัติงบสื่อให้ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เอาไว้ใช้งานทำจดหมายข่าวในกลุ่มฯ
 
นายมงคล ยางงาม ศูนย์แรงงานนครปฐม-สมุทรสาคร กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้มีการประชุมในส่วนนักสื่อสารทุกวันอังคารโดยให้แต่ละคนที่ไปหาข่าวรวมกันแล้วช่วยกันพิจารณาข่าวว่าข่าวไหนส่งให้ส่วนกลาง ข่าวไหนไว้ในพื้นที่มีการออกวารสารรายสัปดาห์ๆละ 1 แผ่น เดือนนี้ก็ออก 3 แผ่นแล้วกำลังเตรียมทำอีก ซึ่งได้นำไปแจกในพื้นที่ ให้สหภาพแรงงานในพื้นที่นำไปติดประกาศให้สมาชิกดูและขณะนี้ได้ติดต่อกับร้านแผงหนังสือพิมพ์เพื่อขอแทรกข่าวแรงงานเป็นของแถมกับผู้ที่ซื้อหนังสือพิมพ์ด้วย ซึ่งกระแสการใช้สื่อ ข่าวในพื้นที่ และเว็บไซต์ทำให้นายจ้างในพื้นที่ทั้งกรณีที่หักเงินไม่นำส่งก็ได้มีการเจรจาประนอมหนี้ยินยอมส่งเงินสมทบผ่อนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมบ้างแล้ว กรณีความปลอดภัยในโรงงานก็มีการเข้ามาตรวจสอบ นายจ้างหลายแห่งในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาครก็ได้มีการปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
 
ส่วนเรื่องของวีดิทัศน์ข่าวสารคดีเรื่องค่าจ้างกับความหวัง หลังอบรมนักข่าวพลเมืองก็ได้มีการไปทำเพิ่มเติมตัดต่อสัมภาษณ์ ถ่ายภาพเพิ่มเติม ส่งให้ทางทีมงานนักข่าวพลเมืองพิจารณาอยู่ซึ่งหากมีการอกอากาศเมื่อไรคงได้ประสานให้เพื่อนนักสื่อสารได้ดู ทั้งนี้ส่วนอ้อมน้อยฯก็มีการจ่ายค่าเดินทางให้ผู้ที่เขียนข่าวบ้างเป็นการช่วยเหลือกัน
นายธีรวุฒิ  เบญมาตย์ ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ ในพื้นที่สมุทรปราการหลังอบรมมาก็ไม่ได้มีการประชุมหารือเรื่องการทำงานร่วมกันเลย ตอนนี้มีคนช่วยกัน 2 คนเท่านั้นการประสานงานยังล้มเหลวอยู่ หากถามว่าอยากทำอยู่หรือไม่ก็คงต้องการทำต่อ แต่อาจบอกว่าจะพยายามเร่งทำข่าวให้ครบ หลังจากเดือนที่ผ่านมายังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไร จากนี้จะพยายาม และคิดว่าทางศูนย์ ต้องการพัฒนาคนเพิ่มอีก ซึ่งขอไปหาบุคคลากรเพิ่มก่อนแล้วคงต้องขอให้ทางโครงการลงไปช่วยอบรมเสริมเพิ่มให้อีก ส่วนวีดิทัศน์ทางคุณวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์ ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งตอนนี้ไม่รู้จริงว่าถึงไหนแล้ว อันนี้คงให้ส่วนโครงการตามช่วยด้วย
 
โดยสรุปเรื่องของการจัดทำข่าวที่ประชุมให้แต่ละศูนย์พิจารณาเขียนข่าวให้ครบตามจำนวนที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมพื้นที่ละ 6 ข่าว ซึ่งในส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ครบ 6 ชิ้นให้ทำเพิ่มขึ้นเรื่อย ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูการยื่นข้อเรียกร้อง อาจดูว่าข่าวไหนเหมาะสมสำหรับข่าวในพื้นที่ หรือข่าวส่วนกลาง แต่ก็ให้ส่งมายังศูนย์กลางช่วยพิจารณาอีกทีก็ได้ เพราะอาจนำไปไว้ ในศูนย์ข่าวพื้นที่ได้ ส่วนที่มีการส่งข่าวมาครบตามจำนวนก็ถือเป็นผลงานที่ดี แต่อาจมีการพัฒนาข่าวเพิ่มขึ้นทีละขั้น โดยหากใครมีความประสงค์จะพัฒนาการเขียนข่าวเป็นการเขียนบทความก็ถือว่าดี และหากไม่มั่นใจในข่าวว่ามีความครบของข้อมูลหรือไม่ มีความเสี่ยงหรือไม่ต่อการถูกฟ้องให้นักสื่อสารส่งข้อมูลข้อเท็จจริงแนบไฟล์มาด้วย ซึ่งทำให้สะดวกต่อการที่จะปรับแก้ข่าวได้ด้วย ซึ่งการปรับแก้ข่าวผู้ประสานงานอาจโทรขอข้อมูลเพิ่ม หรือส่งกลับไปทางอีเมล์ให้ช่วยปรับก็ขอให้ช่วยปรับส่งกลับด้วย ทุกข่าวจะถูกอ่านและอาจให้ปรับหรือนำไปใช้ในพื้นที่ข่าวต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จดหมายข่าวพื้นที่ และลงในจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ และบางส่วนจะถูกนำส่งให้พี่น้องสื่อมวลชนทำข่าวให้ด้วย
 
ส่วนเรื่องการทำข่าวส่งให้ทางนักข่าวพลเมืองทีวีไทย ขณะนี้ทางศูนย์ นครปฐมฯส่งแล้ว สระบุรีกำลังปรับและจะรีบเร่งให้โดยเร็ว ทางปทุมธานี ปรับเรื่องใหม่จะทำเรื่องสุขภาพความปลอดภัย กำลังถ่ายทำและเขียนบทใหม่ รวมทั้งได้มีการร่วมกับสหภาพแรงงานกู๊ดเยียร์ผลิตข่าวคนงานกู๊ดเยียร์อยู่ทางสมุทรปราการยังไม่ทราบความคืบหน้า พระนครศรีอยุธยาได้ข่าวว่ามีการถ่ายภาพเพิ่มแล้วอยู่ระหว่างการผลิต ทางชลบุรี – ระยอง กำลังถ่ายทำใหม่เนื่องจากมีการปรับเรื่องใหม่เพราะคนเก่าที่เป็นพนักงานเหมาค่าแรงไม่ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม หรือติดตามถ่ายทำ
 
เรื่องการโอนเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานที่ประชุมขอพิจารณาเป็นกลุ่มๆไป โดยทางโครงการฯจะโอนให้กับทุกศูนย์ ยกเว้นศูนย์พระนครศรีอยุธยา กับภูเก็ต ส่วนทางชลบุรี-ระยองทางตัวแทนศูนย์ขอให้ระงับการโอนก่อนเพื่อให้กลุ่มภาคตะวันออกได้เคลียการทำงานร่วมกันภายในก่อน ส่วนเรื่องข่าวก็จะส่งให้ เพราะมีผลดีกับทางกลุ่มในการสื่อสารซึ่งล่าสุดหลังจากมีการลงข่าวไฟไหม้บริษัทผลิตยาง นายจ้างได้เรียกสหภาพแรงงานเข้าคุย เพื่อให้ช่วยกันปรับปรุงระบบความปลอดภัยร่วมกัน รวมถึงแสดงท่าทีรับกรรมการสหภาพแรงงานที่บริษัทให้อยู่นอกบริษัทกลับเข้าทำงาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหาตำแหน่งว่าง
 
สรุปโดยวาสนา ลำดี