ประกันสังคม เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข จริงหรือ !

P1290441

โดย นางสวรรยา ผดาวัลย์ นักสื่อสารแรงงานสระบุรี

เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่..)พ.ศ. …. ขณะนี้กรณีลาออกจากงานจะไม่มีสิทธิรับเงินว่างงานร้อยละ 30 จำนวน 3 เดือนอีกต่อไป ที่อาจส่งผลกระทบกับแรงงานผู้ประกันตนกว่า 10 ล้านคน ได้มีกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบส่งเสียงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านออกมาบ้างแล้ว

กว่า 25 ปี ที่ผู้ประกันตนได้รวมตัวเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงสิทธิ พร้อมทั้งปรับปรุงการให้การบริการการดูแลรักษาให้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลมาตลอด

ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม ยังทำหน้าที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน อย่างที่ควรจะเป็น ภายใต้นโยบายปฏิรูปประเทศไทยเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับที่..)(พ.ศ. ….) ต่อกระทรวงแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)สมาชิกสภานิติบัญญัตแห่งชาติ (สนช.) และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ ตามขั้นตอนตามวาระแรกไปแล้วนั้น

IMG_20150125_2สปส.โปร่งใส
นางสาวศิริวรรณ ชาวดร ประธานสหภาพแรงงานสหกิจวิศาล ซึ่งเป็นผู้ประกันตนคนหนึ่ง ตนเองคิดว่า การจัดทำร่าง พ.ร.บ. ของสำนักงานประกันสังคม การแก้ไขแม้เป็นเพียงบางประเด็นที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ประกันตน เช่นเรื่องเงินกรณีว่างงานเนื่องจากลาออกซึ่งเป็นเงินน้อยนิดที่เพียงมาช่วยบรรเทาปัญหายังตัดอีก ด้วยทุกวันนี้ลูกจ้างก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากหน่วยงานรัฐในระบบประกันสังคมอยู่แล้ว เพราะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆทำให้ยากต่อการใช้หรือเข้าถึงสิทธิ ผลประโยชน์อืนๆ ที่ลูกจ้างควรจะได้รับก็จะมาถูกตัดสิทธิไป

กรณีลูกจ้างลาออกงาน หรือ สมัครใจลาออกงาน บางครั้งลูกจ้างก็ถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างานบ้าง จำเป็นต้องลาออก ซึ่งที่จริงแล้วลูกจ้างอาจจะไม่ต้องการออกด้วยซ้ำ ทุกวันนี้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างและสวัสดิการร้อยเปอร์เซนต์ก็ยังไม่พอจะกิน แต่พอออกงานไปอยู่ระหว่างการหางานทำแทนที่จะมีรายได้เข้ามาใช้จ่าย ก็ยังจะมาตัดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างไปอีก นี่หรือ ที่เขาเรียกกันว่าเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข และตนเองคิดว่าเป็นการแก้ไขที่แย่ ไปกว่าเดิมซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์การช่วยเหลือผู้ประกันตนขณะว่างงาน

พระราชบัญญัติฉบับเดิมก็ดีอยู่แล้ว ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการแก้ไขใหม่ อย่างไรก็ตามก็ขอฝากสำนักงานประกันสังคมช่วยกลับไปทบทวนแก้ไขใหม่ เพื่อให้ตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน พรบ.ฉบับไหนที่เป็นคุณกับผู้ประกันตนอยู่แล้วก็ขอให้ได้อย่างนั้น หรือไม่ก็ให้ได้มากกว่าเดิมคงจะดี

ด้วยมุมมองผู้ประกันตนที่มีส่วนได้เสียที่พากันส่งเสียงให้ผู้มีอำนาจที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหวังแบ่งปันความสุข แทนความทุกข์ที่กำลังจะจัดมาให้ของรัฐบาลต่อผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เป็นผู้ส่งเงินสมทบ เพื่อการใช้สิทธิมาเป็นระยะเวลาเมื่อเกิดสิทธิแล้ว แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สิทธินั้น แม้เพียงจำนวนเงินน้อยร้อยละ 30 เพียง 3 เดือนเพื่อบรรเทาทุกข์กับไม่มีสิทธินั้น คิดว่า การแก้ไขให้คำนึงถึงกันบ้างอย่าคิดเองเออเองแล้วจะมีสุขร่วมกันได้อย่างไร พร้อมที่จะต้าน ค้านเต็มที่ ของดีๆมีอยู่ก็อย่าแก้เลย อะไรไม่ดีก็ปรับให้ดีจะดีกว่าไหม? “เพื่อลดกระแสความคับแค้น และขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น”