ตาย แล้วมีเงินเป็นแสนอยู่ประกันสังคม

เมื่อวันที่  2  พ.ค.  2554  น.ส.ดาว  (นามสมมติ)  ได้ไปเบิกเงินสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีมารดาเสียชีวิต  ซึ่ง น.ส.ดาวเข้าใจว่ามีแค่ค่าทำศพจำนวน  40,000  บาทเท่านั้น  แต่พอไปถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีก็ทราบว่ายังมีเงินจากส่วนอื่นอีกรวมแล้วแสนกว่าบาท  เมื่อสอบถามรายละเอียดจึงทราบว่าถ้าผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้รับเงินจากประกันสังคมดังนี้  เงินค่าทำศพ  40,000  บาท  (จ่ายให้ผู้จัดการศพเพียงคนเดียว)  เงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินชราภาพกรณีตาย  ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะจ่านให้กับทายาทตามกฎหมาย 
 
ได้แก่  คู่สมรสที่จดทะเบียน  บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย  บิดามารดาของผู้เสียชีวิต  แต่ถ้าบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาก็ไม่มีสิทธิ  เว้นแต่ผู้ประกันตนจะระบุไว้ในแบบฟอร์มผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ถึงจะมีสิทธิได้รับเงิน  ในกรณีของมารดาน.ส.ดาว  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินก็จะมี  น.ส.ดาว  บิดาของ น.ส.ดาว   และน้องชายอายุ  14 ปี  บิดาของผู้เสียชีวิต(ตาของน.ส.ดาว) ไม่มีสิทธิได้รับเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เสียชีวิต    ส่วนมารดาของผู้เสียชีวิต(ยายของน.ส.ดาว)ได้เสียชีวิตไปแล้ว  
 
ซึ่งทางประกันสังคมก็ได้ให้น.ส.ดาว  ไปคัดสำเนาที่อำเภอว่าตากับยายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  และให้นำใบมรณบัตรตัวจริงของยายมายื่นด้วย    น.ส.ดาว ได้ใช้เวลา  2  วันในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ  และได้กลับมายื่นเอกสารทั้งหมดที่สนง.ประกันสังคม  ในวันที่  4  พ.ค. 2554  พร้อมกับบิดาและน้องชาย  เมื่อทางสนง.ประกันสังคมตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งดำเนินการทำเรื่องเบิกเงินสิทธิประโยชน์  ซึ่งใช้เวลาเกือบ  2  ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้น  น.ส.ดาว  บิดา  และน้องชายได้รับเงินรวม  123,563  บาท    การรับเงินจะต้องรับด้วยตนเองพร้อมยื่นบัตรประชาชนตัวจริง    แต่ถ้าไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองก็จะต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณอักษรพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ    ในกรณีของน.ส.ดาว  ผู้ที่สามารถรับเงินได้ก็จะมี น.ส.ดาว  และบิดา  ส่วนน้องชายอายุ  14  ปี  อยู่ในความปกครองของบิดา    ดังนั้นเงินในส่วนของน้องชาย  บิดาก็จะเป็นผู้รับเงินแทน 
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา รายงาน