ค่ายแรงงานสานสัมพันธ์สร้างแกนนำรุ่นใหม่

100_0882

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ โดยกลุ่มโครงการต้นแบบโรงงานสีขาวเลิกเหล้า ได้จัดกิจกรรมค่ายแรงงานสานสัมพันธ์สร้างแกนนำรุ่นใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานและสมาชิก ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กร รวมถึงการทำงานเป็นทีม และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้

ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ค่ายชัยปิติ ต.หมวกเหล็ก อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้จัดกิจกรรมค่ายแรงงานสานสัมพันธ์สร้างแกนนำรุ่นใหม่ โดยมีกิจกรรมสัมพันธ์ตั้งแต่การเดินทางในเย็นวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นการกระซิบคำเพื่อสื่อถึงการสื่อสารในองค์กรสหภาพ เมื่อถึงค่ายชัยปิติใช้กิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้สื่อด้วยเกมส์ เน้นความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

SAM_5909SAM_5901

นางสาวสงวน ขุนทรง กล่าวถึงการจัดงานค่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับแรงงานภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต้นแบบโรงงานสีขาวเลิกเหล้ คือสหภาพแรงงานน้ำใจสัมพันธ์ สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร สหภาพแรงานไทยเซรามิคส์ และกลุ่มออมทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ซึ่งกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ต้องการให้ความรู้กับแรงงานในพื้นที่ รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่มาในวันนี้ด้วยและตอนนี้กำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศเรามากขึ้น และนายจ้างก็หาช่องทางที่เอาเปรียบแรงงานจึงอยากให้พี่น้องได้เรียนรู้จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย และเพื่อให้แรงงานได้ตระหนักว่าการดื่มสุราไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีแต่จะทำลายร่างกายของเราเองจึงอยากให้พี่น้องเรา ลด ละ หรือ เลิก ดื่มสุราเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

100_0801

กิจกรรมลงฐาน ประกอบด้วย

ฐานที่ 1. เชื่อมั่นในองค์กร โดยสื่อการไว้ใจ เชื่อใจผู้นำ จึงเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ

ฐานที่ 2. เป็นสมาชิกทำไม เป็นสมาชิกแล้วได้อะไร ทำไมต้องเป็น สื่อให้เห็นความสำคัญขององค์กรและการให้ความร่วมมือและมีความสามัคคี

ฐานที่ 3. ทำเพื่ออะไร – ใคร สื่อจำลองเรื่องการยื่นข้อเรียกร้องและเจรจาต่อรองกับนายจ้าง

ฐานที่ 4. สบาย สบาย สบาย สื่อการมีเป้าหมายการเป็นตัวแทนสหภาพในการเจรจากับนายจ้างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องการแรงสนับสนุนจากสมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สมาชิกต้องการ

ฐานที่ 5. เพื่อนช่วยเพื่อน หัวใบ้ท้ายบอด สื่อเรื่องการสื่อสารในองค์กรการได้รับข้อมูลข่าวสารต้องฟังและสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน