คนงานสมุทรปราการเร่งสร้างนักสื่อสารแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2554ที่สำนักงานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะ แห่งประเทศไทย ( TEAM )ซ.บางแสน2 บางปู สมุทรปราการกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นที่สมุทรปราการเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักสื่อสารแรงงานไทย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 10 กว่าคนทั้งหมดเป็นผู้นำในองค์กรสหภาพแรงงาน

การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีวิทยากร นาย วิชัย  นราไพบูลย์และทีมงานจากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมสัมนาโดยมุ้งเน้นไปที่การฝึกเขียนข่าว ด้านการสื่อสารประเด็นแรงงานสู่สังคม และการตัดต่อ VDO เพื่อสื่อสารต่อสมาชิกในองค์กรของตัวเองเป็นหัวใจหลัก และสาธารณะ เนื่องจากปัญหาสังคมไม่รู้ไม่เข้าใจ คำว่าแรงงาน ไม่รู้จักสหภาพแรงงาน การเดินสู่ท้องถนน การนำเสนอปัญหาการถูกกระทำการละเมิดสิทธิแรงงานของนายจ้างเพื่อให้สังคมเข้าใจ สื่อเป็นหัวใจในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกส่วน สื่อคือกระบอกเสียงที่จะบอกความต้องการ ฯลฯ

นายชาลี ลอยสูง ประธาน สมานฉันท์แรงงานไทยได้กล่าวว่าสาเหตุที่ทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานต้องสร้างนักสื่อสารเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเอง เพราะส่วนใหญ่ภาคสังคมนั้นมองกลุ่มสหภาพแรงงาน คือกลุ่มที่ชอบเดินขบวนเรียกร้องชุมนุมตามท้องถนน ภาพมีแต่ความรุนแรง ซึ่งสังคมไม่สามารถรับรู้ได้ว่า การที่แรงงานออกไปชุมนุมตามท้องถนนเกิดจากปัญหาอะไร หากไม่มีสื่อ การทำงานด้านการสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะบอกต่อสังคมให้รับรู้ว่า ผู้ใช้แรงงานถูกนายจ้างเอาเปรียบกดขี่ ถูกกระทำอันไม่เป็นทำ ถูกเลิกจ้าง ไม่ได้ค่าชดเชย ถูกนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงาน โดยการเขียนข่าวของพวกเราแรงงานเอง สื่อไปยังสังคมผ่านชองทางสื่อที่เรามี คือVoicelabour.org ซึ่งเห็นได้จากกรณีผู้ใช้แรงงานแม็กซิส พีซีบี และฟูจิตสึ ที่ใช้ช่องทางนี้สื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าเราเดินเท้าเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เพราะนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงาน รัฐบังคับใช้กฎหมายแรงงานไม่ได้ เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน การถูกเลิกจ้าง ลอยแพจากนายจ้างและรัฐ ปัญหาเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกไป เราได้รับเสียงสนับสนุนจากภาคสังคม แม้ว่าเราจะเดินเท้ารถจะติดก็มีเสียงความเข้าใจ เห็นใจ ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนตลอดทาง เพราะแรงงานมีนักสื่อสารแรงงานที่ค่อยรายงานข่าวความเคลื่อนไหวตลอดเวลานี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ศูนย์สมุทรปราการต้องมีการสร้างนักสื่อสารแรงงานเพิ่ม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพื้นที่แรงงานให้เกิดความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม

ทวี  ประดับศรี นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ  รายงาน