WeMove ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย

สิทธิเสรีภาพของบุคคล สิทธิชุมชน ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และการมรส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนทุกเพศ­ในทุกมิติ ทุกระดับ ต้องเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของรัฐธรรม­นูญ

นักข่าวพลเมือง ตอน เรียนร่วมเด็กข้ามชาติกับเด็กไทย

โรงเรียนบ้านบางคอย และโรงเรียนบ้านบางหลง อ.เมือง จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดรับ เด็กข้ามชาติเข้าเรียนมีทั้งเด็กเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งติดตามพ่อแม่ที่มาขายแรงงานในจังหวัดชุมพรเข้ามาเรียนในชุมชน ซึ่งการเรียนการสอน เรียนร่วม คือในทุกชั้นเรียนจะมีเด็กข้ามชาติเรียนกับเด็กไทย

25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ

กองทุนประกันสังคมมีเงินกว่า 1.3 ล้านล้านบาท สมาชิกผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคน ครบรอบ 25 ปี ประกันสังคมต้องปฏิรูปสู่ความเป็นอิสระ “ความเป็นอิสระ มีส่วนร่วม ครอบคลุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ คือความมั่นคงและยั่งยืนของระบบประกันสังค­มของไทย”

เรียกร้องให้มีศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการ

รายการข่าวค่ำ สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558
แม่บางคนที่ลูกยังเล็กอาจจะยังไม่มีทางเลือกมากนัก ถ้าจะลาออกไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็ไม่มีรายได้ ถ้าไปทำงานก็ต้องเสียค่าเลี้ยงดูให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กและไม่มีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกับลูก ทางเลือกของแม่ที่ต้องหาเช้ากินค่ำอาจจะมีมากขึ้นถ้ามีศูนย์เลี้ยงเด็กอยู่ในที่ทำงาน