Team ร่วมAlct สร้างพันธกิจข้อเรียกร้องคนงานโลหะ

วันที่ 7-8 กันยายน 54 เวลา09.00 น. สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย( TEAM)  สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) ร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ ศูนย์สมุทรปราการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “พันธกิจข้อเรียกร้องร่วมคนงานโลหะในประเทศไทย” ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางประกง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 98 คน จากองค์กรสมาชิกทั้ง TEAM และ ALCT

นาย ชาลี   ลอยสูง  ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM)    กล่าวว่า  เกี่ยวกับพันธกิจส่วนมากจะใช้พันธกิจที่เหมือนกัน  ถ้าเรามีการยื่นข้อเรียกร้อง ไปในทิศทางเดียวกัน ให้เหมือนต่างประเทศ คนงานอาจยังไม่มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง  ถ้าเราจะทำให้เป็นแนวทางเดียวกันทำอย่างไร  นี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับผลประโยชน์  ถ้าเรามารวมกลุ่มกันสังคมจะอยู่อย่างดี มีความมั่นคงในอนาคต นี่ก็เป็นความก้าวหน้าของคนงานโลหะ สหภาพแรงงานที่มีความมั่นคง ต้องมีความรู้ความสามารถ กำลัง อำนาจการต่อรองของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานที่มีความเข้มแข็งต้องเจรจาต่อรองระดับอุตสาหกรรม ถือว่า เป็นการเดินมาถูกทางแล้ว และต้องทำอย่างจริงๆจังๆ การผลิตรถยนต์หนึ่งคันในสถานประกอบการ มีส่วนของเหล็กและไฟฟ้าอยู่ร่วมกันในการประกอบ การผลิตรถยนต์หนึ่งคันไม่ใช่ยานยนต์อย่างเดียว ยังมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องหลายส่วนที่มาประกอบ แน่นอนที่สุดการจ้างงานในอนาคตเป้าหมายต้องเป็นการจ้างที่มาตรฐานเดียวกัน สวัสดิการที่ใกล้เคียงกัน  การยื่นข้อเรียกร้องเหมือนๆกัน การเจรจาต่อรองกลุ่มต้องช่วยกัน กระบวนการแรงงานต้องมีความเหมือนและความต่างที่ใกล้เคียงกัน องค์กรนายจ้างก็มีการรวมตัวเหมือนกันและเป็นปึกแผ่นด้วย ถึงเวลาแล้วที่องค์ TEAM และ ALCT ที่ต้องมาทำงานร่วมกัน เป้าหมายความเข้มแข็งของคนงานโลหะในประเทศไทย ผลประโยชน์พึ่งมีพึ่งได้ พลังเท่านั้นที่ดึงผลประโยชน์มาให้กับคนงานได้

 นาย พงษ์เทพ  ไชยวรรณ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย(ALCT)  กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจนิยมก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  รัฐเป็นผู้กำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ  ทุนกำหนดค่าจ้างเพราะเขามีองค์ประกอบความพร้อมที่จะเลือกจ้างแรงงานฝีมือ แรงงานไม่มีฝีมือ แต่สิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการแรงงาน   ถ้ากลุ่มแรงงานรวมกันเป็นปึกแผ่น  การทำงานและสวัสดิการก็จะดีขึ้น และที่สำคัญนักการเมืองไม่สามารถช่วยคนงานได้ นโยบายพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีแต่นโยบายเพ้อฝัน รายได้ค่าจ้างมันคือ ค่าจ้าง ค่าจ้างไม่ใช่ค่าโอที การขับเคลื่อนของกระบวนการต้องเคลื่อนขบวนองค์รวมใหญ่ อยู่องค์กรเดียว คนเดียวไม่ได้แล้ว พันธกิจร่วมกันคือ การทำข้อเรียกร้องในแนวทางเดียวกัน

โครงสร้างค่าจ้างค่าจ้างต้องมีความมาตรฐาน  ยกระดับด้านแรงงานให้ดีขึ้น  เพื่อให้กลุ่มแรงงานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวัน,  ลูกจ้างประจำ สร้างเครือข่ายและมีอุดมการณ์ร่วมกัน   ถ้าอยากให้ภาคส่วนแรงงานประสบความสำเร็จต้องมีหลักการบริหาร  การจัดการที่ดี  เพื่อยกระดับแรงงานทุกระดับให้มีความเท่าเทียมกัน สิ่งต่างเหล่านี้มันคือหน้าที่ของนักบริหารสหภาพแรงงาน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างแรงงานกับกลุ่มทุน ในอนาคต

ธีระวุฒิ  เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ รายงาน