TEAM ติวเข้ม สร้างความเข้มแข็งคนงานโลหะ

เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ( TEAM )ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องของ บทบาท TEAM  กับการสร้างความเข้มแข็งคนงานโลหะในประเทศไทยณ ภูเขางามรีสอร์ท  นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน วิทยากรคือ นาย สุเทพ  ไชยขันธ์  นักวิชาการอิสระด้านพัฒนาชุมชน

 วิทยากรได้มีการสอดแทรกในเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อเน้นสร้างความสามัคคี การวิเคราะห์ระดมสมองร่วมกันในกลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่าง สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ( TEAM )  และ สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ( ALCT )จากนั้นก็มีการถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ การจัดเก็บค่าบำรุงแบบอัตราก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ ทีม การสร้างสำนักงานทีม ยังขาดการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์กรสมาชิกจำนวนมาก  และนำไปสู่การทำ  WORKSHOP  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ  TEAM  ที่ผ่านมา และแผนงานในอนาคตเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังขาดอยู่อีกจำนวน  41 สหภาพแรงงานจากทั้งหมด 60 สหภาพ  

รวมถึงการติดตามแผนการดำเนินงานที่เป็นแผนระยะยาว เช่น เรื่องของการระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินและสร้างสำนักงาน  TEAM ซึ่งเบื้องต้นยังขาดเงินชื้อที่ดิน เกือบ 2 ล้านบาท

 ผลจากสัมมนาในครั้งนี้ได้ ข้อสรุปว่า ผู้นำแรงงานที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้นำไปจัดทำแผนงานภายในองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงมีความเข้าใจในกระบวนการและรูปแบบการดำเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งคนงานโลหะอย่างเป็นระบบ

 

กชกร ขยันกิจ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน