SIGTUR เสนอ 4 ข้อ หนุนประชาชนและขบวนการแรงงานไทย


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 องค์การแรงงาน SIGTUR ได้ออกแถลงการณ์ สนับสนุนข้อเรียกร้องของประชาชน และขบวนการแรงงาน เสนอ 4 ข้อ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ผู้แทนองค์การแรงงาน SIGTUR จากทั่วโลก ได้มาประชุมร่วมกันที่โรงแรมบางกอกรามา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องสิทธิของแรงงาน ที่ทุกประเทศควรเคารพ คือมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่เป็นพื้นฐานและ SIGTUR ซึ่งเป็นองค์การเครือข่ายพันธมิตรกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งเป็นสมาชิกของ SIGTUR  มีความปรารถนาให้ขบวนการแรงงานไทยได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐ ได้เคารพในสิทธิตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดังนี้ 

1) ควรยอมรับและเคารพในการปฏิบัติตามมาตรฐานของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานและฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิการเจรจาต่อรองที่ผู้นำสหภาพแรงงานต้องไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกรูปแบบวิธีการ 

2) ขอรัฐบาลไทยส่งเสริม ให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และการคุ้มครองทางสังคม ความมั่นคงในการทำงาน รวมทั้งการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม SIGTUR สนับสนุนการปฏิรูประบบประกันสังคม โดยเพิ่มผลประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตน

3) SIGTUR ขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยอย่างแข็งขัน ที่ไม่เห็นด้วยกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพราะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั่วโลกล้วนไม่เป็นผลดีต่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ  

4) SIGTUR สนับสนุนข้อเรียกร้องของประชาชนและขบวนแรงงานไทยทั้งหมด ที่ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องมีหลักประกันในการออกเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งต้องสุจริตและเที่ยงธรรม โดยไม่มีการใช้เงินและอำนาจใดๆมาเป็นตัวกำหนด  

SIGTUR เป็นองค์การแรงงานสากลจึงแถลงมาเพื่อแสดงจุดยืนและในฐานะพันธมิตรกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและองค์การแรงงานทุกประเทศทั่วโลกมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน