PCFT. พลิกโฉม! – ได้ “สุภาพ” นำทัพ หลังกรรมการเก่าหมดวาระ!!

สพ.ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ จัดประชุมใหญ่ เลือกตั้ง กก.บริหารชุดใหม่-ได้ สุภาพ จงกล ประธาน –เลขาธิการยังคนเดิม!...
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย (PCFT.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 ณ ไร่พฤษาประดับ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีผู้แทนองค์กรสมาชิกเข้าร่วมกว่า 50 คน และได้รับเกียรติจากคุณชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะที่ปรึกษาประกอบด้วย คุณบัญฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ คุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง คุณสพรั่ง มีประดิษฐและคุณตุลา ปัจฉิมเวช เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยองค์กรสมาชิกส่งผู้แทนสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารจำนวน 24 คน และเป็นกรรมการดำเนินงานอีกจำนวน 10 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการจัดสรรตำแหน่งโดยตำแหน่งที่สำคัญๆดังนี้
 
ตำแหน่งประธาน นายสุภาพ  จงกล จาก สร.ไทยคาร์บอนแบล็ค 
ตำแหน่งรองประธาน นายชัยยุทธ์    ชูสกุล จาก สร.ผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งรองประธาน นายบรรพจน์  ยังเจริญ จาก สร.ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ IRC.
ตำแหน่งรองประธาน นายมานพ      ฉุนชาติ จาก สร.น้ำใจสัมพันธ์
ตำแหน่งเลขาธิการ นายพรนารายณ์  ทุยยะค่าย จาก สร.อินโด-รามาเคมีคอลล์
ตำแหน่งเหรัญญิก นายสมยศ  บุญเนตร จาก สร.คนทำยางแห่งประเทศไทย
 
สำหรับโครงสร้างการบริหารงานของกรรมการชุดที่ 14 นี้มีการปรับเปลี่ยนให้แต่ละโซนพื้นที่มีบทบาทมากขึ้น และเพิ่มตำแหน่งรองประธานเป็นสามคน
 
“เป็นโอกาสอันดีที่องค์กรมวลสมาชิกจะได้รับเลือกและส่งคนดี คนเก่ง มีอุดมการณ์ เข้ามาพัฒนายกระดับให้สหพันธ์แรงงานของเราเข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไป ตามหลักประชาธิปไตย อำนาจและหัวโขนไม่จีรัง คลื่นลูกเก่าเข้าฝั่ง ย่อมมีลูกใหม่ไล่หลังมาเป็นวัฎจักร ไม่ยึดติด และในรอบปีที่ผ่านมา เรามีความก้าวหน้าทิศทางเป็นไปในทางบวกหลายๆเรื่องเช่นการขับเคลื่อนผลักดันในประเด็นปัญหาต่างๆและคงไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้คงต้องก้าวเดินต่อไปในปีที่ 30 อย่างมั่นคง” นายสมาน พรประชาธรรม อดีตประธาน กล่าว
 
นักสื่อสารแรงงาน สพ.ปิโตรเลียมฯ รายงาน