ITF-Thai สร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่เสริมความเข้มแข็งองค์กร

2015-10-21 09.41.45

ITF-THAI อบรมสร้างนักสื่อสารแรงงานรุ่นใหม่ เสริมทักษะการเขียนข่าวผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หวังพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร

วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2558สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศประจำประเทศไทย( ITF-THAI)จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพนักจัดตั้ง ITF/SASK หลักสูตรเร่งรัด และการฝึกอบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักสหภาพแรงงานรุ่นใหม่  ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย

นาย สนาน บุญงอก ประธาน ITF-THAI เป็นประธานเปิดงานได้กล่าวว่าการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากต่อสหภาพแรงงานเพราะการสื่อสารจะทำให้สมาชิกรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน หากสหภาพแรงงานใดขาดเรื่องการสื่อสารที่ดีก็จะกลายเป็นสหภาพที่หลับสนิท สมาชิกจะไม่รับรู้ความเคลื่อนไหวของสหภาพส่งผลต่อการขาดการมีส่วนร่วม และสมาชิกจะมีความรู้สึกว่าสหภาพไม่ทำอะไร ความสนใจของสมาชิกต่อการรวมตัวก็จะไม่มี ส่งผลต่อการเสื่อมศรัทธาจนนำไปสู่ความล่มสลายขององค์กรไปในที่สุด เพราะฉะนั้นจงเป็นสหภาพที่ตื่นอยู่เสมอ

“การสื่อสารมีความสำคัญต่อการทำงานขององค์กรอย่างมาก การที่มีการอบรมทักษะการสื่อสาร การเขียนข่าวก็เพื่อสร้างการสื่อสารที่ตอบสนององค์กรแรงงานประกอบด้วยการสื่อสารเพื่อการรับรู้ การให้ความรู้ และการสร้างแนวร่วมสานการทำงานของสหภาพแรงงาน สมาชิกและสังคม” นายสนาน กล่าว

2015-10-21 09.43.33

การจัดการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด16 คนจากองค์กรสมาชิกของ ITF-THAI ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากทีมวืทยากรมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยในวันแรก เป็นการฝึกทักษะการเขียนข่าวเบื้องต้น เรื่ององค์ประกอบของข่าว 5W 1H คือ Who (ใคร)What(ทำอะไร)Where(ที่ไหน)When(เมื่อไร)Why(ทำไม)How(อย่างไร)และโครงสร้างของข่าวที่ประกอบไปด้วย การพาดหัว,ความนำ(คำโปรย),ส่วนเชื่อมต่อ,เนื้อเรื่อง และประเด็นส่งท้าย

พร้อมกันนี้ผู้รับการฝึกอบรมยังได้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมสื่อสารในระหว่างการอบรมด้วยเช่น การแบ่งทีมเป็น2ทีมโดยให้แต่ละทีมดูรูปภาพแล้วเดินมาบอกคนวาดภาพที่รออยู่ซึ่งแต่ละคนในทีมที่เดินมาบอกจะบอกคนวาดภาพได้เพียงคำเดียวเท่านั้น กิจกรรมนี้นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพ รวมถึงการจับประเด็นความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร จากนั้นผู้เข้าร่วมได้ทดลองเขียนข่าวเกี่ยวกับสหภาพแรงงานแล้วได้นำมาร่วมวิเคราะห์กันถึงความสมบูรณ์องค์ประกอบของข่าว ทั้งการพาดหัว, คำโปรยและเนื้อหา รวมถึงการเคลื่อนประเด็นข่าว

ส่วนวันที่สองเป็นการฝึกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop ให้รู้วิธีการจัดการกับภาพ สามารถนำทักษะไปใช้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โปสเตอร์แผ่นพับ หรือจดหมายข่าวได้

ผู้ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีความคาดหวังไปในทิศทางเดียวกันคือการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสื่อสารกับสมาชิกสหภาพแรงงานของตน ตัวอย่างเช่น นาย เอนก  ไหมพรม จากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้ากล่าวถึงความคาดหวังว่า “ อยากเพิ่มความสามารถในการเขียน ทำสื่อ โปสเตอร์ ตัดต่อ VDO และได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าอบรม มีทิศทางในการนำเสนอต่อสมาชิกและผู้ที่สนใจผ่านทาง เพจ เฟซบุ๊คและไลน์”

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นโครงการของนางสาว สุอังคณา ตั้งวรเชษฐ์  ผู้ประสานงาน ITF-THAI ที่มีความมุ่งหวังให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการเขียนข่าวและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อนำไปสื่อสารทั้งภายในสหภาพแรงงานของตนและองค์กรภายนอกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสหภาพแรงงานในภาคขนส่งซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก โครงการจัดตั้งของ ITF/SASK และฝึกอบรมโดยวิทยากรที่เป็นนักสื่อสารแรงงาน จากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  จัดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชาญณรงค์ ศิริจรรยา นักสื่อสารแรงงานรัฐวิสาหกิจ รายงาน