6 องค์การลูกจ้างประกาศเข้าร่วมประชาพิจารณ์จัดตั้งสถาบันฯ

นายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) กล่าวว่า ในส่วนของสภาองค์การลูกจ้าง 6 แห่ง ประกอบด้วย 1. สภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 2. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ 3. สภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย 4. สภาองค์การลูกจ้าง องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย 5. สภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย และ 6. สภาองค์การลูกจ้าง ได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดย จะส่งตัวแทนเข้าร่วมสภาละ 6 คน ทางองค์การแรงงาน ไม่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมที่ทางกระทรวงแรงงานจะมีการจัดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในส่วนของสภาองค์การลูกจ้างทั้ง 13 แห่ง เพราะในส่วนขององค์การแรงงานก็ถือเป็นองค์กรนำที่เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ใช้แรงงาน ขอทำหน้าที่ในการนำข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้สถาบันฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้บรรจุเนื้อหาสาระสำคัญ 2 ข้อ คือ ให้บรรจุการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในอำนาจหน้าที่ และที่มาของคณะกรรมการบริการ ให้มาจากการสรรหา หรือการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้ใช้แรงงาน จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ใช้แรงงานในการที่จะนำเสนอความต้องการต่อเวที ซึ่งผู้เข้าเป็นตัวแทนของทั้ง 6 สภา จะนำเสนอประเด็นเดียวกัน
นายมนัส โกศล ยังกล่าวอีกว่า การที่ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ประกาศไม่เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เพราะการที่กระทรวงแรงงานไม่รับฟังข้อเสนอ อันนี้กระทรวงแรงงานก็ต้องมีการเปิดให้ส่วนนี้เข้ามีส่วนร่วมด้วย แต่วันนี้กระทรวงแรงงานเปิดรับฟังความคิดในส่วนของสภาองค์การลูกจ้าง 13 แห่ง ตนก็จะทำหน้าที่ในการที่จะรับข้อเสนอไปเสนอต่อที่ประชุม และคิดว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นของกระทรวงแรงงาน คงไม่สามารถสรุปเพียงเวทีนี้เวทีเดียว ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากแรงงานทุกภาคส่วน และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเองต้องมีการกดดันให้กระทรวงแรงงานมีการเปิดรับฟังความเห็น และข้อเสนอในส่วนของผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในสภาองค์การลูกจ้าง และกระทรวงแรงงานก็ต้องมีความจริงใจในการที่จะนำข้อเสนอของเครือข่ายแรงงาน มีพิจารณาด้วย เพราะการจัดรับฟังความคิดเห็นยังมีเวลา เพราะพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯที่ประกาศใช้ในวันที่ 17 กรกฎคม 2554 จะครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่จะต้องมีการประกาศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ และขบวนการแรงงานต้องร่วมมือกันผลักดันข้อเสนอความต้องการอย่างหนักหน่วง เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้
นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน