4 องค์กรจัดหนัก !อบรมเข้มหลักสูตรพัฒนาผู้นำแรงงาน

หวังสร้างสายเลือดใหม่ขบวนการแรงงาน ยี่สิบองค์กรแรงงานตอบรับ ส่งผู้เข้าร่วมเกือบ 60 คน เนื้อหาเต็มเหยียด 2 วันเต็ม รวม 7 วิชา ทั้งโลกาภิวัตน์ สิทธิแรงงาน ทักษะสื่อสาร ประวัติศาสตร์ เทคนิคการวางแผน การบริหารองค์กร และทักษะการรวมตัว เจรจาต่อรอง การสร้างความเข้มแข็ง
 
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ.2554 มูลนิธิเอเชีย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน และมูลนิธิแรงงานไทย ได้ร่วมกันจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน” ณ มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี โดยการนำวิทยากรรุ่นที่ 1 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วได้ มาเป็นวิทยากรหลักในการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการลการปฏิบัติจริงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดทำหลักสูตรไว้ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันได้ และขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้ใช้แรงงานในทุกภาคส่วน
 
สำหรับหัวข้อที่ใช้ในการอบรมมีถึง 7 วิชา เป็นการอบรมแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง 2 ทีมวิทยากร ซึ่งในช่วงเช้าเป็นหัวข้อการรู้จักตน รู้จักโลก โดย คุณคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ คุณธนินทร์ชัย ซาเกิม และคุณจันทนา เอกเอื้อมณี คุณสุดท้าย ต่อโชติ คุณธนพรวิจันทร์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ย้อนมองตนเองและ

สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับการพัฒนาการของระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อขบวนการแรงงาน                                                                                                                  
 
ต่อมาในช่วงบ่ายเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อสิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชนโดย คุณกมลวรรธน์ ดวงใจดี คุณคงฤทธิ์ งามสง่า และคุณสันติภาพ แสนจันทร์ คุณเบิ้ม ประจงกลาง เป็นผู้ถ่ายทอด อธิบายความหมายของคำว่าสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความเป็นสากลและไม่ใช่เฉพาะแต่ที่กฎหมายกำหนดชี้ให้เห็นช่องทางการเข้าถึงสิทธิในช่องทางต่างๆและการละเมิดสิทธิของรัฐและนายทุนที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในประเทศแม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้อยู่
 
ในช่วงเย็นเป็นหัวข้อทักษะการสื่อสารขององค์กรแรงงานโดย คุณคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ คุณโอสถ สุวรรณเศวต และคุณพงษ์พิช น้อมประวัติ คุณนิไลมล มนตรีการนนท์ เป็นผู้ถ่ายทอด อบรมถึงทักษะเบื้องต้นในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและขบวนการแรงงานและยังให้ผู้เข้าร่วมได้ทดสอบการเขียนข่าวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกับองค์กรภายในและให้สังคมภายนอกได้เข้าใจปัญหาของคนงานอย่างแท้จริง
 
หลังรับประทานอาหารเย็นได้มีกิจกรรมเล่าประวัติศาสตร์ผ่านบทเพลง จากคุณวิชัย นราไพบูลย์  ผู้จัดการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มาเป็นวิทยากรรับ

เชิญท่ามกลางบรรยากาศใต้แสงเทียนผ่านการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของสองอดีตผู้นำกรรมกรในยุค14 ตุลาคม2516 คือ คุณอรุณีศรีโต อดีตประธานสหภาพแรงงานนไทยเกรียง และคุณทวีป กาญจนวงศ์ อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือ ทั้งสองได้ให้ข้อคิดกับนักแรงงานรุ่นใหม่ให้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นวางตนให้น่านับถือในทุกโอกาสซึ่งมีการดับเทียนทั้งหมดและให้ผู้นำอาวุโสทั้งสองท่านส่งต่อแสงเทียนไปยังนักแรงงานรุ่นใหม่ให้ช่วยสร้างแสงสว่างและความรุ่งเรืองแก่ขบวนการแรงงานต่อไป โดยมีทีมวิยากร ประกอบด้วย คุณนิไลมล มนตรีการนนท์ คุณพงษ์พิช น้อมประวัติ คุณสุดท้าย ต่อโชติ คุณเดชธนา เพ็ชรธนานาภา และคุณปิยะวรรณ ไม้จันทร์ ช่วยกันบอกเล่าประวัติศาสตร์
 
จากนั้นนายทวีป กาญจนวงศ์ ได้กล่าวนำ ในการไว้อาลัยและสดุดีแก่วีรชนคนงานในอดีตที่ได้สร้างคุณูปการให้กับขบวนการแรงงานและจบลงด้วยบทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาที่ประพันธ์โดยจิตร ภูมิศักดิ์นักคิดนักเขียนในอดีต ซึ่งทุกคนร่วมกันร้องเสียงดังก้องห้องประชุมสร้างมนต์ขลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อที่จะรับการอบรมต่อในวันรุ่งขึ้นอีก 3 วิชา 
 
โดยช่วงเช้า วิชาเทคนิคการวางแผน และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ โดยคุณคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ คุณกมลวรรธน์ ดวงใจดี และทีมคุณจันทนา เอกเอื้อ

มณี กับคุณรัตนอุดม เทพโสดา แต่ละทีมได้มีการจัดอุปกรณ์เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วม และขบวนการทางความคิดให้กับผู้เข้าร่วม ทั้งการบรรยายหลักการเทคนิคต่างๆ ต่อด้วยวิชาการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม ของทีมวิทยากร คุณปิยะวรรณ ไม่จันทร์ คุณธนินทร์ชัย ซากิม และทีมของคุณเบิ้ม ประจงกลาง กับคุณสันติภาพ แสนจันทร์ ที่ใช้การบรรยาย และสร้างบรรยากาศร่วมกับผู้เข้าอบรมเพื่อให้มีความเข้าใจการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมช่วยกันอย่างเป็นทีม
 
จากนั้นถึงวิชาท้ายสุดของการจัดอบรมวิชาทักษะการจัดตั้ง รวมตัว และเจรจาต่องรองร่วม และการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร ขบวนการแรงงาน ที่ทีมวิทยากรต้องช่วยกันระดมวิธีการ การทำงาน แนวทางต่างๆ ด้วยการ
ระดมบัตรคำ ตั้งคำถามอย่างเข้มข้น ซึ่งสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกันของผู้เข้าร่วม โดยวิทยากรคุณอารยา แก้วประดับ คุณคงฤทธิ์ งามสง่า คุณเดชธนา เพ็ชรนภา และทีมคุณธนพร วิจันทร์ คุณรัตนอุดม เทพโสดา และคุณสุดท้าย ต่อโชติ ซึ่งวิทยากรทั้งสองทีมได้มีส่วนร่วมในการระดมแนวทางร่วมกันทั้ง 2 ห้อง เพื่อการทำงานอย่างเป็นทีม และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วม ด้วยหวังสร้าง และพัฒนาผู้นแรงงานให้เกิดความเข้าใจและนำผลที่ได้รับการอบรมนำไปใช้ภายในองค์กรตนเองอย่างมีคุณภาพ
 
จากนั้นทางผู้จัดนำโดยคุณสุนี ไชยรส ได้แนะนำทีมวิทยากรที่ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมทั้งอาจารย์ศักดินา ฉัตรกุล ณอยุธยา คุณวิชัย นราไพบูลย์ คุณตุลา ปัจฉิมเวช คุณสภาวดี เพชรรัตน์ คุณยุพา ภูสาหัส และคุณวาสนา ลำดี ซึ่งยังมีอาจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ คุณไพฑูรย์ สีตา ซึ้งไม่ได้มาร่วมสังเกตุการณ์ในวันนี้ จากนั้นทางผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการร่วมกันร้องเพลงคำสัญญาร่วมกัน
 
มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน