3 กลุ่มแรงงานแนะ อยากเห็นสื่อทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายแรงงาน

P6090705

สายแรงงานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมในส่วนตัวแทนของแรงงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ แรงงานในระบบแนะ สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งสารเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองให้ประชาชนรับ แต่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วย /นอกระบบ ย้ำสื่อต้องทำหน้าที่ให้รู้เรื่องสิทธิหน้าที่ และสะท้อนปัญหาสังคม ส่วนแรงงานข้ามชาติ เน้นปัญหาส่วนใหญ่ข่าวแรงงานข้ามชาติถูกเสนอเป็นข่าวอาชญากรรม ทั้ง 3 กลุ่มเสนออยากเห็นสื่อทำการสื่อสารสิ่งดีๆที่ทำเพื่อปรับทัศนคติสังคมต่อแรงงาน 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สสท.) ด้วยระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย การดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยสภาฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

P6090465P6090655

(1) รับฟัง รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมและผู้ฟังรายการขององค์การ
(2) จัดให้มีกระบวนการ–กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากประชาชนในภูมิภาคและในวงกว้าง
(3) จัดทำข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนที่สมบูรณ์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ส่วนของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประเด็นแรงงาน  จึงได้กำหนดจัดงานการรับฟังเวทีประเด็นแรงงานในระบบ  แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามเจตนารมณ์ การสร้างการมีส่วนร่วม และแสดงความเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพรายการ การดำเนินงานของสื่อสาธารณะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่  และการร่วมดูแล รักษา ปกป้องสื่อสาธารณะ ให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  สังคม โดยมีแรงงานทั้งในระบบอุตสาหกรรม แรงงานรัฐวิสาหกิจ แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมเกือบ 70 คน

P6090489P6090506

นริศรา ละอองดี ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอว่า สื่อมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและการงานของเราอย่างมาก สื่อทำให้รู้เรื่องสิทธิหน้าที่ สะท้อนปัญหาสังคม และนำความรู้มาให้ หากเท่าทันสื่อได้ แต่ปัญหาคือสื่อส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้เท่าที่ควร เพราะเน้นไปที่ความบัณเทิงมากกว่า ไม่ค่อยให้การศึกษาในด้านความรู้ในการพัฒนาสมองอย่างสร้างสรรค์ ในส่วนของแรงงานนอกระบบนั้นมีการสะท้อนปัญหาแรงงานน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีที่เกิดขึ้น สิ่งที่ดีไม่ค่อยมีการนำเสนอ ปัญหาแรงงานนอกระบบไม่ค่อยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน แรงงานในระบบมีกฎหมายที่คุ้มครองด้านสิทธิ แต่แรงงานนอกระบบไม่มีการคุ้มครอง ซึ่งวันนี้มีข้อเสนอในการรับฟังความคิดเห็นของเวีทีไทยพีบีเอส อยากให้สื่อได้มีการเสนอเรื่องสิทธิแรงงานเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ เช่นสิทธิการออม สิทธิประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ ซึ่งในส่วนของกองทุนการออมแห่งชาติที่เป็นพระราชบัญญัติแล้วแต่ไม่ได้มีการบังคับใช้ การออมบำนาญชราภาพมีประโยชน์ต่อแรงงานนอกระบบมาก เพราะเมื่อมีการออมเงินเข้ากองทุนรัฐบาลก็จะสมทบเพิ่มให้ถือเป็นสวัสดิการจึงคิดว่าอยากให้สื่อมีการเสนอเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีการบังคับใช้

P6090595P6090699

บุลากร ธรรมมาภานนท์ เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สื่อมีความสำคัญ สื่อถือว่าเป็นเครื่องมือในการส่งสาร สื่อสารในการนำสารมาส่งให้กับเรา และองค์กรให้รับรู้เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นำมาสู่การประเมินวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิต สหภาพแรงงาน หรือขบวนการแรงงาน เพื่อชีวิตและความมั่นคงของสมาชิกสหภาพในขบวนการแรงงานของเรา อีกเรื่องคือ การที่ขบวนการรแรงงาน ความทุกข์ยากของผู้ใช้แรงงานที่จะสะท้อนปัญหาสังคมผ่านสื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งได้สื่อสารให้สาธารณะได้รับรู้ ทุกวันนี้สื่อส่วนใหญ่มีความสนใจเรื่องแรงงานน้อย และทัศนคติสื่อต่อแรงงานก็ไม่ดีมองแต่ว่าการเรียกร้องชุมนุมเป็นเรื่องเลวร้าย และยังสื่อสารในเชิงลบ การสื่อสารแบบอคติทำให้ไม่ได้ข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้ สิ่งที่ขบวนการแรงงานต้องการให้สื่อทำการสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติของสังคมที่มองแรงงานให้เข้าใจแรงงานเพราะสังคมส่วนใหญ่เขาก็คือผู้ใช้แรงงาน ขึ้นอยู่แต่ว่าเขาประกอบอาชีพแบบไหนเท่านั้น เราต้องให้สื่อสารให้สังคมเข้าใจตระหนักและมีทัศนคติที่ดีต่อขบวนการแรงงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาของแรงงานตอนนี้เขายังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิ และทำให้เขาขาดสิทธิ เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ความมั่นคงในอาชีพ และยังมีการถูกละเมิดสิทิตลอด เครื่องมือหรือกลไกหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นยังมีอยู่น้อย ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพผู้ใช้แรงงานยังเข้าไม่ถึงและขาดการมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนบริหารจัดการเพื่อการจัดการสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงาน จึงอยากเสนอให้ทางไทยพีบีเอสที่เป็นสื่อสาธารณะมีนโยบายที่นำเสนอประเด็นแรงงานมากขึ้น เพราะปัญหาของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่มีจำนวนมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าปัญหาอื่นๆในสังคม อยากให้สื่อทำหน้าที่ในการให้ความรู้ ด้านสิทธิประโยชน์ และภาพเชิงบวกเพื่อปรับทัศนคติด้านขบวนการแรงงานให้สังคมได้รับรู้ด้วย

P6090606

ส่วนตัวแทนแรงงานข้ามชาติ เมือง กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากสื่อสาธารณะว่าตนเองทำงานโรงงานทอผ้าพระประแดง สื่อที่แรงงานข้ามชาติได้ประโยชน์คือสื่อทีวี เพราะแรงงานข้ามชาติจะเข้าถึงการดูทีวีมากกว่า ดูทุกวันก่อนไปทำงาน และกลับมาจากทำงาน สื่อทีวีที่มีประโยชน์กับแรงงานข้ามชาติคือ เวลามีปัญหา จะไม่มีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ด้านการศึกษา ทั้งเรื่องสิทธิ การแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของแรงงานข้ามชาติก็มีสื่อทีวีที่ช่วยออกข่าว แต่ปัญหาแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวคือข่าวอาชญากรรม ซึ่งเวลามีปัญหากลับไม่มีข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อให้รัฐเข้ามาแก้ไขปัญหา ประเด็นปัญหาของแรงงานข้ามชาติคือเรื่องสิทธิแรงงานที่ยังถูกเอาเปรียบ และสิทธิทางหลักประกันสุขภาพที่เข้าไม่ถึงการรักษาที่มีคุณภาพ รวมถึงสิทธิด้านกฎหมายในประเทศไทยที่เราต้องปฏิบัติตาม ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติ แต่แรงงานข้ามชาติก็มีปัญหาเรื่องภาษาด้วยจึงทำให้เราเข้าไม่ถึงสิทธิ และการสื่อสาร ทำให้ข่าวสาร กฎหมายเราจึงเข้าไม่ถึง อยากให้สื่อเวลาออกข่าวมีคำบรรยายด้านภาษาที่สื่อสารกับพวกเราด้วย เพราะแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาจึงยังใช้ภาษาพม่าเป็นหลัก จึงอยากให้สื่อสารภาษาของเราด้วยบ้างในข่าว เพราะเราส่วนใหญ่จะติดตามข่าว ซึ่งแรงงานข้ามชาตินั้นมีทั้งลาว พม่า กัมพูชา เราไม่รู้เรื่องกฎหมายแรงงานของไทย หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน เพราะทางประเทศต้นทาง หรือประเทศแม่ไม่ได้ส่งเสริมให้การศึกษาด้านนี้ และส่วนใหญ่อ่านภาษาไทยไม่ออก จึงต้องการให้หน่วยงานสื่อมวลชนสื่อสารเรื่องสิทธิและกฎหมายแรงงานไทยด้วย

P6090580P6090621

ธนพร วิจันทร์ สมาชิกสภาผู้ชทและผู้ฟังรายการฯ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคำติคำชมในส่วนของแรงงาน ซึ่งสื่อมีความสำคัญกับผุ้ใช้แรงงานเหมือนกันเพราะว่า ที่ผ่านมาหากขบวนการแรงงานทำงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแต่สังคมไม่รู้ ก็จะเป็นปัญหาไม่รุ้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นต้องการอะไร สิ่งที่เป็นข้อเสนอคือต้องการให้สื่อสารให้สังคมได้รับรุ้ เพราะเวลาผู้ใช้แรงงงานมีปัญหาก็จะขัดแย้งกับทุน วันนี้จึงอยากให้สื่อได้เข้าใจว่าการที่คนงานออกมาเคลื่อนไหว ขับเคลื่อนประเด็นนั้นๆ เป็นเพราะมีปัญหาจริงๆต้องการให้สะท้อนปัญหาว่าทำไมเขาจึงออกมาเคลื่อนไหว เพราะหากอยู่ดีมีสุขนายจ้างดูแลลูกจ้างดีไม่มีการละเมิดสิทธิก็ไม่มีการออกมาเคลื่อนไหว การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เพื่อให้มีการนำเสนอประเด็นของแรงงาน ในฐานะเจ้าของปัญหามานำเสนอกับทางไทยพีบีเอสในฐานะที่ประเทศไทยมีสื่อสาธารณะ และมีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แรงงานถือเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชมเพื่อเสนอต่อทางกรรมการบริหารไทยพีบีเอสเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน