14 องค์ยื่นหนังสือย้ำ ปธ.กรรมาธิการพิจารณา 4 หลักการประกันสังคม

1415332887215

เครือข่ายแรงงาน 14 องค์กรยื่นหนังสือถึงประธานกรรมาธิการ (ปธ.)พลเอกสิงห์ศักดิ์ สิงห์ไพร รับข้อเสนอ ตอบพร้อมนำ 4 หลักการมาร่วมพิจารณาให้มากที่สุด

เช้านี้ (7 พ.ย. 57) เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา 2 หลังจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่..)พ.ศ. ….ซึ่งได้ประชุมเพื่อเลือกประธานซึ่วได้เลือกพลเอกสิงห์ศักดิ์ สิงห์ไพรเป็นประธานฯ และแต่งตั้งนายมนัสโกศล เป็นโฆษก

นายบัณฑิต แป้นวิเศษ ฝ่ายแรงงานมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า ในนามเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานซึ่งประกอบด้วยองค์กรแรงงาน 14 องค์กรได้ขอเข้าพบ ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อยื่อข้อเสนอให้ประธานและคณะกรรมาธิการนำข้อเสนอทั้ง 4 หลักการร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมคนทำงานเข้าไปพิจารณาซึ่งประกอบด้วย

1) หลักความครอบคลุม ผู้ทำงานทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

2) หลักความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ และยึดหลัก ธรรมาภิบาล โดยต้องบูรณาการเพื่อประสานสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง

3) หลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตน ผู้ประกันตนทุกระบบมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการกองทุนทุกระดับ

4) หลักยืดหยุ่น เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสามารถออกแบบและปรับปรุงให้เหมาะสม

และให้ประธาน และคณะกรรมาธิการแต่งตั้งอนุกรรมาธิการการรับฟังความคิดเห็น และรวบรวมข้อเสนอ โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่ายแรงงาน 14 องค์ และอนุญาติให้ผู้แทนเครือข่ายแรงงาน 14 องค์กรเข้าสังเกตการณ์ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วย

ด้านพลเอกสิงห์ศักดิ์ สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฯแถลงว่า พร้อมจะนำเนื้อหาของ4หลักการร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมคนทำงานเข้าไปพิจารณาเพื่อเติมร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมให้มากที่สุด และกำลังพิจารณาการตั้งอนุกรรมาธิการศึกษาร่างประกันสังคมฯแล้ว

ทั้งนี้ประธานอนุกรรมาธิการฯ คือนายอิสระว่องกุศลกิจ (ประธานหอการค้าไทย) ซึ่งสามารถแต่งตั้งอนุกรรมาธิการได้ไม่เกิน 10 คน

ส่วนนางสาวอรุณี ศรีโต กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯได้กำหนดการประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 10 พ.ย.นี้เพื่อแต่ตั้งอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ และที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งทางเครือข่ายแรงงาน 14 องค์กรได้ส่งรายชื่อ 4-5 รายชื่อเพื่อเข้าเป็นอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ซึ่งยังไม่ทราบว่าใครบ้างที่จะได้ด้วยเป็นระบบโควต้า ส่วนต่างๆเช่นคนพิการ เด็ก นายจ้าง รัฐมนตรี สำนักงานประกันสังคม ต้องเข้าใจว่าเป็นโควต้าของสมาขิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) ซึ่งแรงงานไม่มีสนช.ของตัวเอง จึงต้องขอโควต้าเครือข่ายอื่นๆ จึงยังไม่ทราบว่าใครจะได้รับการแต่งตั้งต้งรอวันที่ 10 พ.ย.

“จากการที่วันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมาตนและตัวแทนแรงงานนอกระบบได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และได้ย้ำเรื่องการปฏิรูประบบประกันสังคมว่า ต้องทำให้ดี ปฏิรูปจริงจังและควรให้เครือข่ายแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป ต้องทำให้องค์กรประกันสังคมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการคอรัปชั่น

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน