14 สหภาพลงนามระดมทุนสร้างสำนักงานกลุ่มสระบุรี

เมื่อวันที่  1 – 2  ธันวาคม  2555   กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่  15 / 2555    ณ    27  รีสอร์ท     อ.อู่ทอง    จ.สุพรรณบุรี     มีผู้นำในพื้นที่เข้าร่วม   50  คน   จาก  22  สหภาพแรงงาน

การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ  1  ปีที่ผ่านมา  และระเบียบวาระที่สำคัญคือการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “  การระดมทุนสร้างสำนักงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ” จากการเสวนาระดมสมองเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25    พฤศจิกายน 2555   ณ    ห้องประชุมสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์   ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   ได้มีมติเห็นชอบและฉันทามติในหลักการร่วมกันระดมทุนในการก่อสร้าง จัดหาสำนักงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงเพื่อเป็นสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านแรงงานรวมทั้งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ด้านแรงงานให้กับคนงานที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีองค์กรสมาชิกที่มีความพร้อมในการเป็นคณะทำงาน    การร่วมลงนามในครั้งนี้มีทั้งหมด  14   องค์กร  ส่วนองค์กรอื่นๆที่เหลือยินดีที่จะช่วยเหลือในการทำงาน  แต่ยังไม่พร้อมที่จะลงนามในครั้งนี้

นายบุญสม   ทาวิจิตร     ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  “  วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กลุ่มสระบุรีฯ จะได้เริ่มต้นในการสร้างสำนักงานเป็นของตนเอง   ซึ่งก่อนหน้านี้อาจเป็นแค่ความฝันที่ห่างไกล   พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้จะทำให้เราได้กำหนดแผนการทำงานและการระดมทุนในการสร้างสำนักงานได้ชัดเจนมากขึ้นจนกว่าเราทำความฝันให้สำเร็จลุล่วง  ”

องค์กรที่ร่วมลงนามในครั้งนี้มี   14  องค์กร ประกอบด้วย

นายบุญสม            ทาวิจิตร                 ผู้แทนจากสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์

นางสาวธนพร        วิจันทร์                   ผู้แทนจากสหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร์

นายพรนารายณ์     ทุยยะค่าย               ผู้แทนจากสหภาพแรงงานอินโด- รามาเคมีคอลล์

นางสาวศิริวรรณ     ชาวดร                    ผู้แทนจากสหภาพแรงงานสหกิจวิศาล

นายสมชาย           สายหยุด                ผู้แทนจากสหภาพแรงงานโรแยลซีรามิค  สระบุรี

นายธนินทร์ชัย      ซาเกิม                    ผู้แทนจากสหภาพแรงงานรอยัล ปอร์ซเลน

นายบรรจบ           บุสดี                       ผู้แทนจากสหภาพแรงงานเบอร์กโซ่  เมตัลส์

นายสุรพล            ศรีเกื๊อกลีน              ผู้แทนจากสหภาพแรงงานฟูรูกาวา  เม็ททัล ( ประเทศไทย )

นายดิเรก             นาดี                        ผู้แทนจากสหภาพแรงงานพอร์ชเลน  เพ้นท์ติ้ง

นางสาวอธิตา       จินดารมณ์               ผู้แทนจากสหภาพแรงงานวีณาการ์เมนต์

นายศักดา            คำแสน                   ผู้แทนจากสหภาพแรงงานฟูจิโคคิ

นายคมคิด            อินทโมรา               ผู้แทนจากสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์วัตถุก่อสร้างเครือซิเมนต์ไทย

นายประมวล         พุ่มพวง                  ผู้แทนจากสหภาพแรงงานอดิตยาเบอร์ล่า   เคมีคัล  ซัลไฟท์ส  ดิวิชั่น

นายบัญญัติ          แซ่ลิ้ม                     ผู้แทนจากสหภาพแรงงานไทยเปอร์อ็อกไซด์

นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี   รายงาน