วีดีโอ 100 ปี วันสตรีสากล ตอนที่ 2

 

การขับเคลื่อนวันที่ 8 มีนา ต่อเนื่องมา 100 ปี พิสูจน์ว่าการต่อสู้ของผู้หญิง

ก้าวรุดหน้ามาเป็นลำดับ เคียงบ่า เคียงไหล่ชายในฐานะประชาธิปไตย

และพลังขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคหญิงชาย

และสิทธิหญิงทำงานเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน หมายความถึง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

สวัสดิการสังคมและสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตัดสินใจ

การต่อสู้เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น

"สิทธิผู้หญิง"  คือสิทธิความเสมอภาค คือสิทธิประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน