10 ปี TEAM ประชุมใหญ่ระดมเงินเตรียมสร้างสำนักงาน

10 ปีทีมจัดประชุมใหญ่ระดมทุนเตรียมสร้างสำนักงาน หวังเป็นส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งให้ขบวนการแรงงาน ปกป้องสิทธิแรงงาน ผลักดันรัฐรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 ความปลอดภัยในการทำงาน และความมั่นคงในการมีงานทำหวังรวมแรงงานเป็นหนึ่ง
 
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 53 สมาพันธ์แรงงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM ) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ ครั้งที่ 10 / 2553 ห้องฟ้าคราม ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ  มีสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม 210 คน จากสมาชิก สหพันธ์แรงงาน 3 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์แห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงานเหล็กอัลลอยด์
 
นายชาลี ลอยสูง ประธาน (TEAM )  กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ ขอบคุณพี่น้องผู้นำแรงงานที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากว่าคนงานโลหะในประเทศมีมากในประเทศไทย  แต่มีสหภาพแรงงาน แค่ 3% ของคนงานในระบบทั้งหมด มีสหภาพแรงงานทั่วประเทศที่เหลือในปัจจุบัน 1,272 สหภาพ มีสหพันธ์แรงงานทั่วประเทศ 19 สหพันธ์แรงงาน และมีสภาองค์การลูกจ้างทั่วประเทศ 13 สภาแรงงาน วันนี้สมาชิกของ TEAM   มีอยู่ 47,098 คน หน้าที่หลักของทีมคือการ การจัดตั้ง และ รณณรงค์การเก็บค่าบำรุงแบบอัตราก้าวหน้า (ค่าบำรุงสหภาพเป็นเปอร์เช็นต์) เพื่อให้สหภาพแรงงาน บริหารและจัดการตัวเองได้ในอนาคต
ในส่วนภารกิจหลักของ TEAM ประกอบด้วย
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการแรงงาน คือการผลักดันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO 87,98 
2. สร้างความมั่นคงในการทำงาน รณณรงค์เก็บค่าบำรุงแบบอัตราก้าวหน้า (ค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์)
3. ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ในสายการผลิต
4. ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน ของพี่น้อง ภาคีสมาชิกทุกภาคส่วน
5. ระดุมทุนสร้างสำนักงาน ทีม โดยช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์จะมีสมาชิกของ TEAM
มอบเงินสร้างสำนักงาน จะระดุมทุนภายใน 3 ปี โดยการจัดเก็บจากสมาชิกทุกๆ คน ในอัตราท่านละ 100 บาท ในระยะเวลา 3 ปี ความหวังของพวกเราเป็นจริงได้แน่นอน
นาย เยอร์กี่ ไล่น่า เลขาธิการ สหพันธ์แรงงานแรงงานโลหะระหว่างประเทศ (IMF) สนง.ใหญ่ เจนีวา สวีทเซอร์แลนด์ ในนามคนงานโลหะกับพี่น้อง 125 ล้านทั่วโลกขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ครบรอบ 10 ปี TEAM  เมื่อกี้ได้ชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์แรงงานไทย เมื่อเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แรงงาน เราควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการแรงงาน เพื่อความมั่นคงในการทำงาน ควรรวมตัวกันเพื่อความเข้มแข็ง  ปัญหาส่วนใหญ่ของแรงงานไทย ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกัน ข้อสังเกตคือทั้งประเทศมีการรวมตัวกัน แค่ 3% เท่านั้น ทีมไม่ได้ทำงานระดับบริษัทเท่านั้น  แต่ยัง TEAM ทำงานในระดับประเทศด้วย  IMF จะยังให้การสนับสนุนเต็มที่ ในการให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO 87,98  ซึ่งประเทศที่เป็นสมาชิก ILO รัฐบาลควรไห้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้ สมาชิกของ IMF   100 ประเทศทั่วโลกกำลังต่อสู้ ค่าแรงที่เป็นธรรม ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อนๆกำลังต่อสู้เหมือนกับ TEAM  สมาชิก IMF ทุกท่านทำงานในบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่  หากมีปัญหาด้านแรงงาน IMF สามารถช่วยท่านได้  และมีความยินดีมากที่สมาชิกของTEAM เป็นคนวัยทำงาน(คนหนุ่ม สาว ) แรงงานหญิง สำหรับเพื่อนๆสุภาพบุรุษ สิทธิแรงงานสตรีก็มีความสำคัญต่อท่านเหมือนกัน  ปีหน้า (2011)ในเดือน พฤษภาคม จะมีการประชุมที่ ซีดนีส์  การประชุมครั้งนี้ มีการจัดประชุมย่อย สตรี หวังว่าคงมี สตรี จากประเทศไทยเข้าร่วม  ความสำเร็จของ TEAM จากการเพิ่มสมาชิกเรื่อยๆ IMF คาดหวังว่าTEAM จะมีความเข้มแข็งต่อไป และจะอยู่เคียงข้างพี่น้องทุกท่าน
 
นาย ซึคิโอะ โอซึ  รองประธาน IMF –JC (สหพันธ์แรงงานยานยนต์ประเทศญี่ปุ่น) ในนามสมาชิก IMF-JC  2  ล้านคนขอแสดงความยินดีกับ TEAM เป็นอย่างมากที่สนับสนุนการทำงานอย่างมีคุณค่า  รู้สึกยินดีกับความสามารถของคนไทยหลังจากประเทศไทยตกอยู่ท่ามกลางวิกฤต  แต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือการช่วยเหลือคนงาน คือสหภาพแรงงาน TEAM มีความเข้มแข็ง มีชื่อเสียงและสร้างความสมานฉันท์ในประเทศไทย TEAM มีความสัมพันธ์กับ IMF-JC เพราะสมาชิก TEAM  ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างของบริษัทญี่ปุ่น สุดท้ายขอให้ TEAM  มีระบบที่แข็งแกร่ง มีความเข้มแข็งและช่วยเหลือคนงานโลหะ ในประเทศไทยต่อไป
คุณ ปรีดา ศรีสวัสดิ์ มูลนิธิ FES ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการครบรอบ 10ปี TEAM ทำงานในระดับชาติ ระดับภาคอุตสาหกรรม มีผู้นำและสมาชิกที่ เสียสละ มุ่งมั่น นี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในองค์กรของ TEAM การกำหนดนโยบายต่างๆของรัฐบาลประเด็น อาเซียน มีผลกระทบต่อแรงงานในอนาคตอันใกล้ ความท้าทายที่มาจากกระแสโลกาภิวัตน์ TEAM ทำงานในระดับสากล กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ทุกท่านควรภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 10 ปี
 
นาย ยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาธิการฯ กล่าวว่า ในโอกาสที่ครบรอบ 10 ปีของ TEAM การทำงานของ TEAM ที่ผ่านมามีอุปสรรค ปัญหามากมาย แต่ TEAM ก็ฟัน ผ่ามาได้ ด้วยการทำงานของคณะกรรมการบริหารในแต่ละชุดที่ผ่านมา TEAM เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเชิงวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ร่วมรณรงค์การทำงานที่มีคุณค่า กับภาคีแรงงานในประเทศไทยทั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาองค์การลูกจ้างฯ สหพันธ์แรงงานฯต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อพี่น้องแรงงานทุกภาคส่วนของประเทศ
 
ธีรวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ รายงาน