10 ปีหน้าของขบวนการแรงงานไทย

ข่าว Thai PBS ออกอากศวันที่ 27 มกราคม 2556

ก้าวต่อไปอีก 10ปี ข้างหน้าของขบวนการแรงงานไทย จะเน้นเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในโครงการเครือข่ายแรงงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน หลังจากบทเรียนในรอบ 10ปีที่ผ่านมา มีหลายปัจจัยที่ทำให้ขบวนการแรงงานไทยอ่อนแอลง

เครือข่ายผู้ใช้แรงงานจากองค์กรพันธมิตรแรงงานทั่วประเทศร่วมลงนามและประกาศเจตนารมณ์สู่ทศวรรษใหม่ ในโครงการทศวรรษคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเพื่อร่วมการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานให้เข้มแข็ง สามัคคีเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยพยายามทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มทั้งแรงงานใน และนอกระบบ แรงงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งแรงงานข้ามชาติ ผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยรวมถึงการผนวกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซี่ยน และกระแโลกาภิวัฒน์ที่ไม่หยุดนิ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขบวนการแรงงานไทยยังไม่เข้มแข็ง

คสรท2 คสรท3

ดังนั้น ผู้ใช้แรงงานจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของขบวนการแรงงานใหม่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ด้วยกันคือการก้าวสู่เป็นพลังนำในการสร้างสังคมเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมุ่งทำให้ขบวนการแรงงานไทยก้าวไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้แรงงาน เปลี่ยนแปลงตัวเองให้แข็งแกร่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและสร้างความเข้มแข็งในเชิงปริมาณ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทั้งตัวบทกฎหมาย ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ ให้เอื้อต่อการใช้สิทธิในการเจรจาต่อรองของผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในเชิงปริมาณ โดยมุ่งปฏิรูปขบวนการแรงงานในเชิงปริมาณเพื่อให้ขบวนการแรงงานไทยเป็นตัวแทนที่แท้จริงของผู้ใช้แรงงานในการสร้างอำนาจต่อรองในการทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในเชิงคุณภาพ มุ่งปฏิรูปโครงสร้างองค์กรแรงงานทุกระดับเพื่อให้เกิดเอกภาพและความเป็นอิสระสามารถพึ่งพิงตัวเองได้ โดยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์นี้ จะเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ปีนี้และมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 10 ปี

คสรท5  คสรท6