“แรงงานธนาคารตื่นตัว เห็นความสำคัญการสื่อสาร ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม”

สหพันธ์แรงงานธนาคารฯ ร่วมกับสหภาพแรงงาน KFC ส่งตัวแทนเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัดการสื่อสารและการผลิตสื่อคึกคัก เห็นความสำคัญการสื่อสาร เพื่อให้ก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ 
 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2554 สหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย (สธง.) ประกอบด้วย สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ, สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารไทยพาณิชย์, สหภาพแรงงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา และสหภาพแรงงานอาหารและบริการแห่งประเทศไทย(KFC)  เข้าร่วมการฝึกอบรมในในโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยมีนายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เป็นวิทยากร
 
การฝึกอบรมดังกล่าว ประธาน สธง.(นายธีรคม ไวชนะ) ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสหภาพแรงงาน สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับสมาชิกและองค์กรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการแรงงานต่อไป
 
                                                                                                                         ศักดิ์สิทธิ์  อุดมศิลป์ นักสื่อสารแรงงาน สหพันธ์แรงงานธนาคาร(สธง.) รายงาน