“ศูนย์สื่อสระบุรี” กำหนดยุทธ์ศาสตร์! ทำหนังสือพิมพ์แรงงาน

ศูนย์สื่อข่าวแรงงานพื้นที่สระบุรี ประชุมวางแผนยุทธ์ศาสตร์การทำหนังสือพิมพ์ข่าวเพื่อแรงงาน –บรรณาธิการฟันธง เกิดแน่ เดือนธันวาคม 53 จดหมายข่าววารสารและวีดีโอนักข่าวพลเมือง 
 
นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์ บรรณาธิการศูนย์สื่อข่าวแรงงานพื้นที่สระบุรี กล่าวว่า ตามที่ได้รับงบประมาณในการจัดทำสื่อแรงงานในพื้นที่ต่างๆ จากโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 53  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ได้จัดตั้ง”ศูนย์ข่าวแรงงานพื้นที่สระบุรี” จึงได้มีการประชุมคณะทำงานจำนวน 10 คน เพื่อวางแผนงานและกำหนดยุทธ์ศาสตร์ ในการผลิตจดหมายข่าว และผลิตสื่อวีดีโอสาระคดี เนื้อหาประเด็น ความปลอดภัยในการทำงาน ,ประกันสังคม ,ค่าจ้างสวัสดิการ,แรงงานนอกระบบ  รูปแบบจดหมายข่าว จำนวน 8 หน้า ทั้งนี้ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและบทความต่างๆดังนี้คือ กองบรรณาธิการ นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์ ,นางสาวนงนุช ไกรศาสตร์ , กฎหมายน่ารู้ ข่าวซุบซิบสังคมแรงงานสระบุรี, ความปลอดภัยในการทำงานและความเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานในสระบุรี โดยที่ประชุมได้กำหนดการประชุมติดตามความคืบหน้าตามแผนงานและยุทธ์ศาสตร์ที่ได้วางไว้อีกครั้งในเดือนต่อไป
 
นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการร่วมทำหนังสือพิมพ์แรงงานในส่วนกลางนั้น ทางศูนย์ฯสระบุรี จะส่งข่าวให้ส่วนกลางไม่น้อยกว่าเดือนละ 6 ข่าว ส่วนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจะจัดทำวารสาร “แรงงานสระบุรี” ทุกเดือนๆละ 250 เล่ม จะออกทุกวันสิ้นเดือน และแจกจ่ายให้กับคนงานได้ติดตามข่าวสารต่างๆได้อย่างทันเหตุการณ์ ส่วนทางด้านการจัดทำสื่อวีดีโอนั้น ได้กำหนดในแผนไว้ว่าจะต้องไม่น้อยกว่า 4 ชิ้นเพื่อส่งออกอากาศในช่วงนักข่าวพลเมืองของทีวีไทย และถือว่าเป็นการก้าวหน้าของแรงงานที่มีสื่อเป็นของตนเองเพื่อเป็นภาพสะท้อนความเดือนร้อนของคนงานให้สาธารณะชนได้รับรู้
รายงานโดย สวรรยา ผดาวัลย์ ศูนย์สื่อข่าวแรงงานพื้นที่สระบุรี