“กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ บ้านน้ำทรง แนวทางการต่อสู้ ผู้นำต้องซื้อสัตย์”

เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยเนื่องจากการทำงานแห่งประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาแกนนำ 3 พื้นที่ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง,กลุ่มผู้ใช้แรงงานย่านอยุธยา,แรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก โดยพาลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 
ย้อนไปประมาณ 7-8 ปีก่อน มีนายทุนเข้ามาหวังซื้อที่นาของชาวบ้านจำนวน 18 คน มีพื้นที่ติดกันรวมทั้งหมดประมาณ 220 ไร่ เพื่อจะนำที่ดินทั้งหมดไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังแกลบ โดยขอทำสัญญาโดยการจ่ายเงินมัดจำไว้ ก่อนที่จะมีการโอนซื้อขายกันแล้วนำเงินที่เหลือทั้งหมดจ่ายให้กับชาวบ้านหลังโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
 
จากการที่บริษัทดังกล่าวเข้ามาคว้านซื้อที่ดินของชาวบ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งรวมตัวกันประมาณ 300 คน เพื่อคัดค้าน,ต่อต้าน การสร้างโรงไฟฟ้าในหมู่บ้านน้ำทรงเนื่องจากเล็งเห็นผละกระทบที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัย ของคนในชุมชน รวมไปถึงที่ทำกินของลูกหลานในอนาคต
 
ต่อมาจึงมีการคัดเลือกผู้นำ เพื่อเป็นตัวแทน ในการเจจราต่อรองกับนายทุนที่มาซื้อที่ แต่ผู้นำกลับถูกนายทุนใช้การหว่านล้อมหยิบยื่นเงื่อนไข ให้ยุติการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้นำคนไหนยอมรับเงื่อนไข ถือเป็นโชคดีของชาวบ้านที่มีผู้นำจริงใจ,ซื่อสัตย์,ไม่เห็นแก่ตัว จึงต่อสู้ได้สำเร็จ
 
ซึ่งสะท้อนให้แต่ละสหภาพแรงงานเห็นได้อย่างชัดเจน ถึงหลักการเป็นผู้นำองค์กร ถึงการต่อสู้ของชาวบ้านที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ การที่ผู้นำมีจิตใจเสียสละมีความจริงใจ มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรของตัวเองทำให้มีพลังที่เหนียวแน่นเข้มแข็ง  จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จที่จะตามมา
 
ชนิษฐา   มั่นสุข  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์แรงงานปทุมธานี รายงาน