ไตรภาคีนครปฐมยันปรับแน่ค่าจ้าง 300 บาท

จังหวัดนครปฐม หลังประชุมร่วมกันของอนุกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยตัวแทนรัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง 3 ฝ่าย ขานรับนโยบายปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาททันที

วันที่  26  กันยายน  2554 ที่ผ่านมา ณ  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม    ชั้น  1 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  ครั้งที่  4 / 2554  

นางสาวสุรินทร์   พิมพา  อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดนครปฐม   ผู้นำกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  ได้กล่าวว่า จากการปรึกษาหารือกันกับผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง รัฐจังหวัด เพื่อนำเสนอปัญหาและผลกระทบของลูกจ้าง  ซึ่งก่อนที่จะมีการประชุมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ได้มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ขอให้สนับสนุนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต่อประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ  300  บาท  เท่ากันทั่วประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ในที่ประชุมเสนอโดยภาพรวมของการลงทุน  ตัวแทนฝ่ายรัฐพาณิชย์จังหวัดกล่าวว่าค่า GDP มีการเจริญเติบโตขึ้นของจังหวัดนครปฐม  ในการประชุมครั้งนี้ฝ่ายรัฐที่เข้ามาร่วมประชุมเป็นครั้งแรกได้กล่าวถึงการลงสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายของแรงงานก่อนการประชุม  เห็นถึงสภาพปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อแรงงานไร้ฝีมือ  9  กรณี  ถึงแม้ผลการสำรวจจะน้อยกว่าที่แรงงานสำรวจกันเอง แต่ก็มีความใกล้เคียงกันในปัญหาและผลกระทบที่ลูกจ้างเผชิญอยู่   ซึ่งตัวแทนฝ่ายนายจ้างกล่าวว่า ที่ลูกจ้างเป็นหนี้นอกระบบกันจำนวนมากเพราะรัฐเปิดช่องว่างให้เกิดการกู้เงินนอกระบบกับทุนมากเกินไป และไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้กับแรงงานที่เป็นหนี้  และเสนอให้รัฐออกแบบฟอร์มการช่วยเหลือนายจ้างขนาดเล็กที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 100  คน  หากมีการปรับค่าจ้าง  300  บาทให้กับลูกจ้าง  รัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือกับนายจ้างอย่างไรบ้าง 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเสียงสนับสนุน  10  เสียง   ให้มีการปรับขึ้นค่าจ้าง  300  บาท จากฝ่ายรัฐบาลออกเสียงให้  5   คน   ฝ่ายลูกจ้าง  5  คน  ฝ่ายนายจ้างไม่เห็นด้วย  3  คน   ไม่ออกเสียง  2  คน     โดยให้มีผลการปรับวันที่  1  มกราคม  2555  แต่ต้องนำมติในที่ประชุมเสนอไปยังส่วนกลางก่อน

นางสาวสุรินทร์   พิมพา   ให้ข้อสังเกตว่าเป็นเพราะจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน   หรือเปล่าถึงได้มีการตอบรับการปรับค่าจ้าง  300  บาท 

ดาวเรือง   ชานก   นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน