โรงงานอิเล็คทรอนิคส์ย่านรังสิต-ปทุมธานีละเมิดสิทธิแรงงาน

บริษัทพารากอน อิเล็คทรอนิคส์ เลิกจ้างสหภาพแรงงาน อ้างไม่รับปฏิเสธระเบียบข้อบังคับที่ทางบริษัทแก้ไข ประธานกลุ่มสหภาพฯ ประกาศเป็นคนกลางช่วยเต็มทีให้นายจ้างรับกลับเข้าทำงาน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 17.00 น. กลุ่มคนงานบริษัท พารากอน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 9/25 ม.5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประมาณ 20 คนได้เข้าร่วมประชุมกับกรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ในกรณีละเมิดสิทธิแรงงานโดยเลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้าง ประธาน และกรรมการสหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิคส์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 4 คน และสมาชิก 5 คน รวม 9 คน ที่สำนักงานเครือข่ายสิทธิเพื่อคนงานไก่  ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยทางสหภาพแรงงานได้เล่าว่า หลังจากมีแนวคิดก่อการจัดตั้งสหภาพ นายจ้างได้มีการกลั่นแกล้ง โยกย้ายงาน เพื่อมิให้เกิดการตั้งสหภาพแรงงานได้ และนำมาสู่การเลิกจ้างผู้นำสหภาพในที่สุด

โดยบริษัทให้เหตุผลว่า “ บริษัทฯ มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องเลิกจ้างทั้งนี้ สืบเนื่องจากท่านได้ปฏิเสธไม่ยอมรับระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ที่เป็นผลดีให้เกิดความชัดเจนเป็นธรรมโปร่งใส และไม่กระทบกับพนักงาน ที่ประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริต

แม้บริษัทฯ ได้ให้หัวหน้างานอธิบายถึงเหตุผล และความจำเป็น ก็ยังปฏิเสธไม่ยอมรับเหตุผลความจำเป็นโดยสิ้นเชิง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ไม่สามารถที่จะบริหารงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับฯ สองฉบับในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อท่านไม่ยอมรับระเบียบข้อบังคับอันเป็นกฎกติกาที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นธรรม และพนักงานส่วนใหญ่ยอมรับได้ เช่นนี้บริษัทฯ จึงไม่สามารถไว้วางใจให้ท่านปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลิกจ้างท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

ประธาน สหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิคส์ฯ กล่าวว่า “หลังจากมีการจัดตั้ง สหภาพแรงงานฯมาได้ 1 เดือน และมีการยื่นข้อเรียกร้อง มีการเจรจา 4 ครั้ง และใช้กลไกไตรภาคีจังหวัด 2 ครั้ง ยังหาข้อยุติไม่ได้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 นายจ้างของบริษัท พารากอน จึงได้หาเหตุเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานรวมสมาชิก 9 คน โดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย

ทาง นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่า "ในฐานะองค์กรนำในกลุ่มฯจะทำทุกวิถีทางให้สหภาพแรงงาน และสมาชิกของบริษัทพารากอนฯ กับเข้าทำงานให้ได้ โดยพร้อมเป็นคนกลางในการพูดคุย เพื่อสร้างความแรงงานสัมพันธ์อันดี เปิดมุมมองให้ทางบริษัทเข้าใจว่าสหภาพแรงงานไม่ใช้สัตรูปรึกษาหารือทำความเข้าใจอยู่ร่วมกันได้

วาสุเทพ  บุญคุ้ม นักสื่อสารแรงงานย่านรังสิตฯ ปทุมธานี