แรงงาน จี้รัฐบาลเร่งนำร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับผู้ใช้แรงงานเข้าสู่สภาด่วน

เมื่อวันที่  13  กันยายน 2554  เวลา 9.30  น. ณ. ทำเนียบรัฐบาล  คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูประบบประกันสังคมนำโดย นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  พร้อมเครือข่ายองค์กรแรงงาน ประกอบด้วย  สภาองค์การลูกจ้าง  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน  กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา  39  ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ   ประมาณ 400 กว่าคน  เข้าร่วมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อให้ ครม.สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ต่างๆของภาคประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายจำนวน 9 ฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและรอเสนอเข้าเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
 
ในส่วนของขบวนการแรงงาน  ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับเข้าชื่อ 14,500 รายชื่อของขบวนการแรงงาน  เข้าสู่สภาในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฏรให้ทันภายในเดือนกันยายน  2554  ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ 20 วันเท่านั้น   โดยถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีไม่เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมต่อที่ประชุมสภาได้ทันตามกำหนด   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะตกไป  
 
โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมของขบวนการแรงงานคือ 
– สำนักงานประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระในสังกัดกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีสามารถกำหนดระเบียบวิธีการในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
– กระบวนการการตรวจสอบกิจการของสำนักงานประกันสังคมต้องปรับปรุงการบริหารจัดการให้โปร่งใส  มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน  ระบบการตรวจสอบบัญชี
ผู้ประกันตนทุกคนต้องมีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในลักษณะหนึ่งคนหนึ่งเสียง 
ผู้ประกันตนต้องมีสิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลใดก็ได้ตามความต้องการ
หรือความสะดวกในแต่ละครั้งของตนเองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป 
การประกันสังคมเป็นหลักการที่คนทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสมทบเป็นกองทุนเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคต    คนทำงานทุกคนควรเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันให้กับตนเอง
ด้านนางสาววิไลวรรณ   กล่าวว่า  “ พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแรงงาน 14,500 รายชื่อ  ได้เคยยื่นให้รัฐบาลที่แล้วที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาจะต้องพิจารณาในเวลา 60 วัน ซึ่งเหลือเวลาจำกัดมากภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้  ก็เลยมายื่นหนังสือเพื่อให้รัฐบาลนำเข้าไปพิจารณาในสภาและรับรองเพื่อให้เข้าไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณา ขณะนี้ร่างอยู่ที่เลขา ครม. จึงมายื่นหนังสือที่ทำเนียบเพื่อให้รัฐบาลนำร่างเข้าสภา ถ้ารัฐบาลไม่นำร่างของประชาชนเข้าสภาก็จะทำให้ตกไป เราต้องมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันยุ่งยากมากใช้ระยะเวลานานมากกับการล่ารายมือชื่อ ซึ่งเป็นภาระอย่างมากมายกับพี่น้องแรงงาน  จึงอยากฝากถึงรัฐบาลว่า ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมมีความสำคัญมากกับผู้ใช้แรงงานเพราะถือเป็นสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตาย ”
ในเวลา 12.30  น. นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ออกมารับหนังสือ พร้อมกล่าวขอโทษที่ทำให้ต้องรอนานเนื่องจากติดประชุมวาระสำคัญ  แต่อยากจะออกมารับหนังสือด้วยตนเองจึงไม่ได้มอบหมายให้ใครมาแทน  และรับปากว่าจะนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อดูรายละเอียดก่อน  เพราะยังมีกฎหมายหลายฉบับที่เสนอเข้าไปที่จะต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน
 
รายงานโดย  นางสาวเกศแก้ว  ทะเบียนธง นักสือสารแรงงาน อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่