แรงงานเอือม! สปส. เรียกร้องสิทธิ สปสช.

ผมอยากจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการปฏิรูประบบประกันสังคมในปัจจุบัน ข้อเรียกร้องทั้งในเรื่องการขยายการครอบคลุมของประกันสังคมก็ดี ทั้งในเรื่องความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกองทุนประกันสังคมและการปฏิรูปในภาพรวมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ผมถือว่า เป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ และเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับไปดำเนินการ ในส่วนของบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องของการมีส่วนร่วมและความเป็นอิสระนั้น ผมยืนยันครับว่า เป็นหลักคิดที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลต้องการที่จะเดินต่อไป  นี่เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันเปิดงาน สมัชชาแรงงาน ปฏิรูปประกันสังคม กับคุณภาพชีวิตแรงงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554

นายสายชล มาลา  อนุกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสระบุรี  กล่าว เมื่อวันที่ 23 มี.ค.54 จากการติดตามความเคลื่อนไหว การผลักดันของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย อีกอย่างตนเองเข้าประชุมร่วมผลักดันกับหน่วยงานรัฐจังหวัดฯ ซึ่งก็ยังเห็นว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ที่ได้กล่าวไว้ว่า  ตนมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง  แต่ก็ผ่านการพิจารณาจากกรรมาธิการ  แต่ก็ยังไม่พบหลักการและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประกันสังคม ที่เสนอไว้ในร่าง พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. (ฉบับบูรณาการแรงงาน)  และมิได้หยิบยกมาเป็นสาระสำคัญ ทั้ง 5 ข้อเสนอ แต่ในส่วนเรื่องการโอนย้าย สปส. ไปไว้ที่ สปสช.  ตนเองก็ยังมีความเป็นห่วงเรื่อง การบริการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ  แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบกันต่อไป     

ด้านนายจรูญ พิมประสาร คนงาน อยู่บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ที่ 5 ต. หนองโน อ.เมืองสระบุรี ทำงานที่ บริษัท โคห์เลอร์ฯ อายุงาน 26 ปี  กล่าวว่า  ได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ ประกันสังคม ก็บ่อยครั้ง  แต่เรื่องการโอนย้ายงานด้านสุขภาพ ของ สปส. ไปไว้ที่ สปสช.แล้ว ตนเองก็เห็นด้วย แต่การบริการต้องให้มีคุณภาพ ต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำในด้านการบริการ  สิทธิประโยชน์ต้องไม่เสียไป  ในส่วนความเหลื่อมล้ำในด้านการจ่ายเงินด้านสุขภาพ ตนเองเป็นผู้ประกันตน ก็ยังเห็นว่าไม่เป็นธรรม เพราะต้องจ่ายต้องจ่าย 2 ต่อ ส่วน สปสช. ไม่ต้องจ่ายเนื่องจากรัฐบาลออกให้ นี่เป็นความแตกต่าง  อีกอย่างตนเองก็ยังเป็นห่วงในเรื่องสิทธิประโยชน์ใน สปส. ในกรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ จะถูกตัดสิทธิ

 

สวรรยา ผดาวัลย์  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี