แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์หารือข้อเรียกร้องปี54

สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์แห่งประเทศไทย ลั่น หารือข้อเรียกร้องประจำปี 2554 เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ที่สวนอาหาร ปิ่นแก้ว บางตราด กม.23   คณะกรรมการสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ แห่งประเทศไทย นำโดย นาย ชาลี  ลอยสูง ประธานสหพันธ์ฯ   ได้มีการประชุมประจำเดือนของสหพันธ์ ฯ ซึ่งมีประเด็นที่พูดคุย การปรับยอดสมาชิก ของสหพันธ์ฯ   ยอดรายรับรายจ่ายประจำเดือน สถานการณ์ของแต่ละ สหภาพแรงงาน  และมีวาระที่สำคัญ  คือ เสนอให้พิจารณาการยื่นข้อเรียกร้องของ สหภาพแรงงานที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกของสหพันธ์ฯ  โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางยึดถือ ให้เป็นมาตรฐานเดียว ลดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ทั้งนี้  นาย ชาลี  ลอยสูง ยังกล่าวอีกว่า การที่สหพันธ์ฯ  จะต้องนี้มีนโยบายอย่างนี้เกิดขึ้นมา เพื่อความเสมอภาคในสภาพการจ้างของคนงานที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ ที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย แต่การจ่ายโบนัส การปรับค่าแรง ประจำปี  สวัสดิการต่าง ๆ  ของแต่ละบริษัท ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน  จึงเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤต หลายด้าน อาทิเช่น  การขาดแคลนแรงงาน  ปัญหาการใช้แรงงานข้ามชาติ ที่ผิดกฎหมายในหลายบริษัท ทางสหพันธ์ฯ เล็งเห็น สถานการณ์ และ ปัญหา เหล่านี้  จึงต้องมีทางออกร่วมกันในกลุ่ม ฯ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ดังนั้นจึงต้องมีการยื่นข้อเรียกร้องที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสหภาพฯ  ส่วนรายละเอียดนั้น จะมีการหารือกันในชั้นกรรมการอีกครั้ง

ทวี    ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการ