แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่พบผู้ว่าคนใหม่ หวังลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเน้นสถิติการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดนี้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ5 จากคนงานพันคน ผู้ว่าคนใหม่ย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นนโยบายของรัฐ ยินดีร่วมทำงานเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2554  เวลา  10.00 น. ณ. ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ชั้น  2     ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  แกนนำคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จำนวน  15  คน ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อนำเสนอโครงการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน นำโดยนางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้นำเสนอ เพื่อต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนลูกจ้าง นายจ้างและหน่วยงานภาครัฐ ในการลดสถิติอุบัติเหตุในการทำงาน และได้นำเสนออยากให้มีคณะทำงานหนึ่งชุดในการตรวจสอบความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

นายชิตพงษ์  ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถึง เรื่อง ความปลอดภัยเป็นนโยบายของภาครัฐ โดยจังหวัดนครปฐมมีการทำงานสนับสนุนในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง และเห็นด้วยกับการที่การมานำเสนอโครงการฯให้ปรึกษาหัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายสุวิชาญ     แพทย์อุดม     หัวหน้าสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวถึง  สถิติความปลอดภัยในเขตพื้นที่ภาค 7 ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดแค่  5% ต่อหนึ่งพันคน และ ฝ่ายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เห็นความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงร่วมหารือกำหนดวันที่จะจัดกิจกรรม ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2554  และหรือ วันที่  1  มีนาคม  2554   ณ โรงแรมเวลล์   จ. นครปฐม 

นางสาววิไลวรรณ   แซเตีย ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน และการลดอุบัติเหตุในการทำงาน โดยที่จะเกิดการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไประหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่

                                                ดาวเรือง ชานก นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ นครปฐม รายงาน