แรงงานอยุธยาวางแผนรับมือปัญหาการเลิกจ้างหลังน้ำลด

หลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ้นวิกฤตสภาวะอุทกภัยที่ทำให้แรงงานส่วนใหญ่ต้องอยู่ในสภาวะขาดที่พึ่ง และขาดการช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควรจะได้รับ ยังต้องมารับค่าจ้างร้อยละ 75 ซึ่งค่าจ้างขั้นต่ำที่รับปกติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่พอ กับค่าครองชีพอยู่แล้ว ต้องมาถูกนายจ้างเลิกจ้างเป็นจำนวนมากซึ่งสวนทางกับมาตรการของทางรัฐบาลที่จะให้สถานประกอบการเข้าโครงการทำข้อตกลงว่า จะไม่เลิกจ้างลูกจ้าง 3 เดือน

วันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 น. กลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอุดม  ไกรยราช ประธานกลุ่ม และนายสมเกียรติ  ลอยโต รองประธานกลุ่ม เรียกประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือ และแนวทางในการช่วยเหลือลูกจ้างที่มีผลกระทบปัญหาด้านแรงงาน และการให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของแรงงาน เพื่อที่จะลดปัญหาในยามเกิดวิกฤตต่างๆ

นายอุดม  ไกรยราช  กล่าวในที่ประชุม ว่าตอนนี้สถานประกอบการที่ไปทำเรื่องเลิกจ้างลูกจ้างที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่า หลังปีใหม่จะมีปัญหาด้านแรงงาน เช่น โบนัสประจำปี ค่าจ้าง และสวัสดิการ ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่ จะอ้างถึงเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก และมีความจำเป็นที่ต้องลดสวัสดิการ จึงจะขอความร่วมมือผู้นำแรงงานให้ช่วยพี่น้องแรงงานที่ไม่มีสหภาพแรงงานและขาดความเข้าใจของการรวมตัวของลูกจ้างให้มีอำนาจการต่อรอง

นาย สมเกียรติ  ลอยโต กล่าวในที่ประชุมว่าถ้าสถานประกอบการที่เข้าโครงการกับทางภาครัฐ ว่าจะไม่เลิกจ้างภายใน 3 เดือน รัฐจะให้เงิน 2,000 บาทให้กับบริษัทมาจ่ายให้กับลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้าง จึงทำให้อนาคตของลูกจ้าง หลังจาก 3 เดือนไปแล้ว ไม่มีหลักประกันว่านายจ้างจะไม่เลิกจ้าง จึงอยากจะขอให้รัฐบาล คิดทบทวนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ที่จะให้เพิ่มระยะเวลาในการที่จะไม่เลิกจ้างลูกจ้าง และเพิ่มมาตรการที่จะช่วยเหลือแรงงานอย่างแท้จริง

                       จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงาน