แรงงานหาบ 14,500 รายชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา

วันนี้(24พฤศจิกายน 2553) เวลา 10.00 น. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยเนื่องจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เครือข่ายปฏิบัติการแรงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน เครือข่ายภาคประชาชน กทม. เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา และสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นำโดยนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นางสุจิน รุ่งสว่าง ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และผู้นำแรงงานจากสหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานฯลฯ ได้เข้าร่วมกันนำรายชื่อกว่าหมื่นลายชื่อเพื่อเสนอกฎร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ….(ฉบับบูรณาการแรงงาน) ทั้งนี้มีนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานรัฐสภา และนายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กล่าวว่า ในวันนี้ทางขบวนการแรงงานได้มีการล่าลายมือชื่อเพื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับขบวนการแรงงาน และภาคประชาชนได้ร่วมมือกันได้รายชื่อมาทั้งหมด 14,500ชื่อ ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานที่ใช้เวลาเพียง 20กว่าวันในการลงทำการให้การศึกษาและล่าลายมือชื่อในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี สระบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปราจีน อ่างทอง พะเยา ขอนแก่น ฯลฯ ทั้งนี้ก็มีทั้งผู้ใช้แรงงาน และประชาชนที่มีความเห็นด้วยร่วมกันลงลายมือชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับนี้นางสาววิไลวรรณ กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ในการทำความรู้ในแต่ละนั้นได้พูดถึง ประเด็นสาระความสำคัญต่อประเด็นที่ต้องการปฏิรูปประกันสังคมว่า เนื่องจากการบริหารที่ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ประกันตนทำให้เกิดการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส และไม่สามารถตรวจสอบได้ทำให้เกิดปัญหาที่สอบปัญหาการทุจริตคอรับชั่น เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ยังมีปัญหาด้านการบริการ การรักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมขาดประสิทธิภาพ การขยายสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรที่ควรขยายเป็น 20ปี เพื่อให้สอดคล้องต่อการที่เด็กจะได้ศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ การขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม และครอบครัวของผู้ประกันตน

“แนวคิดการปฏิรูปประกันสังคม เป็นองค์กรอิสระก็เพื่อให้เกิดความคล้องตัวในการบริหารงาน มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ มีมืออาชีพเข้ามาบริหารงาน โดยมีกรรมการต้องมาจากการเลือกตั้ง และประธานคณะกรรมการต้องมาจากสรรหา รวมทั้งการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการการแพทย์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการบริหารงานที่เกิดประสิทธิภาพ ” นางสาววิไลวรรณ กล่าว

นายสามารถ แก้วมีชัย กล่าวว่า รัฐสภาจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. …. ซึ่งขณะนี้มีร่างของรัฐบาล (กระทรวงแรงงาน) และร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2กลุ่ม คือกลุ่มของนายสถาพร มณีรัตน์ จำนวน 20ชื่อ และนายนคร มาฉิม จำนวน 20ชื่อ เสนอร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมมาประกบอีก 2ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมของขบวนการแรงงานที่ล่าลายมือชื่อหนึ่งหมื่นชื่อมาเสนอในวันนี้ ฉะนั้นการที่รัฐสภานำร่างทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาก็คงไม่มีการคัดค้านขบวนการแรงงาน เพราะหากรอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้ามาเป็นฉบับที่ 4อาจใช้เวลาในการตรวจสอบลายมือชื่ออีกราว 3-4เดือน แต่ก็คงต้องมีการนำมาพิจารณาประกอบพร้อมทั้งจะมีการเสนอตัวแทนเข้าเป็นคณะกรรมาธิการการแรงงานร่วมแปลญัตติร่างกฎหมายด้วย นายสามารถกล่าว

ดูข่าวDNN (http://www.youtube.com/watch?v=LexANUcGlzg)

 

นักสื่อสารแรงงานโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน รายงาน