แรงงานหน่ายเกมการเมืองสภาฯ แช่แข็งพ.ร.บ.ประกันสังคม เป่านกหวีดดันสภาฯเร่งพิจารณาร่างฯฉบับเข้าชื่อแรงงาน

แรงงานหน่ายสภาฯมุ่งแต่เกมการเมืองดันกฎหมายเอื้อธุรกิจการเมืองเสียบเป็นวาระพิจารณาเร่งด่วนตลอด  ขณะเมินกฎหมายภาคประชาชนหลายฉบับ  แช่แข็ง ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับเข้าชื่อของแรงงาน คสรท.เตรียมเดินสายพบฝ่ายการเมือง นายจ้าง และสื่อมวลชน  หวังให้เห็นความสำคัญและช่วยผลักดันให้สภาฯเร่งพิจารณาก่อนปิดสมัยประชุมเมษายนนี้  ขณะแรงงานพื้นที่ต่างๆเตรียมเคลื่อนไหวปลุกกระแสคนงานยื่นหนังสือ สส.พื้นที่ขอการสนับสนุน

คณะทำงานขับเคลื่อนและผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ 14,264 รายชื่อของแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอุตสาหกรรมต่างๆ นำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  จัดประชุมเร่งด่วนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  เพื่อพิจารณากรณีที่ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ 14,264 รายชื่อของแรงงานไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาแม้จะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวาระเรื่องด่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2554  

ที่ประชุมเห็นว่า  รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากไม่มีความจริงใจที่จะพิจารณากฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน เพราะมีการสอดแทรกร่างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการเงินหรือการเมืองที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจและนักการเมืองเป็นวาระเร่งด่วนกว่าเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯมาโดยตลอด  ทั้งที่มีร่างกฎหมายเข้าชื่อของประชาชน 7-8 ฉบับค้างอยู่ในวาระเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับการพิจารณาโดยมัวแต่รอร่างฯของรัฐบาลมาประกบตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ
 

ในที่สุดที่ประชุมมีมติว่า ให้ร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎรนำร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับเข้าชื่อ 14,264 รายชื่อของแรงงานเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯเพื่อรับหลักการให้ทันในสมัยประชุมนิติบัญญัตินี้ที่จะปิดในวันที่ 18 เมษายน  โดยไม่ต้องรอร่างฯของรัฐบาลมาประกบ  

ซึ่งกิจกรรมที่กำหนดร่วมกันมีทั้งการเดินสายเข้าพบเพื่อชี้แจงกับฝ่ายการเมืองทั้งซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านเพื่อขอให้สนับสนุนร่างฯของฝ่ายแรงงาน  การทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนต่างๆเพื่อให้ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร  การจัดเวทีวิชาการสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากสังคม  รวมทั้งกำหนดการเคลื่อนไหวขององค์กรแรงงานในพื้นที่ต่างๆให้เกิดกระแสผลักดันทั้งการรณรงค์ในกลุ่มแรงงาน การเข้าพบ ส.ส.ในพื้นที่เพื่อขอให้สนับสนุน เป็นต้น  

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า  รัฐบาลและสภาฯที่นำโดยพรรคเพื่อไทยควรจะให้ความสำคัญ และเร่งพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ….ที่แรงงาน 14,264 คนร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  เพื่อให้ระบบประกันสังคมเกิดประโยชน์ตอบสนองผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน

 
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน