แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

 

แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนมักกะสัน กรุงเทพ ในงานสัมมนาเรื่อง “สร้างการเรียนรู้เพื่อมีส่วนร่วมในการผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. …จัดโดยคณะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานและแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  โครงการ “แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (มพร.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคเงินจากองค์กรแรงงานต่างๆ เพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม  ในวันดังกล่าวผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมากร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 38,734.75 บาท(สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะได้นำส่งมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย  น้ำท่วมผ่านทางทีวีไทย ต่อไป  โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้

1. คุณสิรินาฎ    ศิริสุนทร     1,000    บาท
2. คุณดรุณี   –    100    บาท
3. มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย   1,000   บา
4. คุณวาสนา  ลำดี   200   บาท
5. คุณศิริศักดิ์  บัวชุม 100    บาท
6. พนักงานบริษัทนครหลวงยิ่งเจริญการทอ จำกัด  460   บาท
7. สหภาพแรงงานซันสตาร์    5,000  บาท
8. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย   300  บาท
9. คุณชลิดา  ศรีสหบุรี  (โอนเข้าบัญชี)  1,000  บาท
10. ทพ.ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ  1,000  บาท
11. คุณนคร   มาฉิม     1,500  บาท
12. คุณสถาพร  มณีรัตน์     1,500  บาท
13. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย   2,000  บาท
14. สหภาพแรงงานพานาโซนิค    7569.75  บาท
15. กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  1,000  บาท
16. กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก   1,000  บาท
17. สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ  1,000  บาท
18. สหภาพแรงงานพานาโซนิค แห่งประเทศไทย  1,000  บาท
19. สหภาพแรงงาน SSL.    5,555  บาท
20. สหภาพ เอ็นทีเอ็น นิเด็ด       500  บาท
21. กลุ่มบ่อวิน      1,000  บาท
22. คุณชาลี  ลอยสูง     1,000  บาท
23. คุณวิไลวรรณ  แซ่เตีย       500  บาท
24. สหภาพแรงงานบิติสไทยซินเทติคเทคไทส์  1,170  บาท
25. อาจารย์ศักดินา  ฉัตรกุล ณ อยุธยา และครอบครัว 2,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น       38,734.75  บาท 
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคเพิ่มเติม สามารถบริจาคผ่านโครงการ “แรงงานร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีชื่อ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  บัญชีสะสมทรัพย์  เลขที่ 101-7-97864-2 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสำนักงานใหญ่ถนนสีลม
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลวรรณ   แซ่เตีย   081- 1787489 ,    วาสนา ลำดี   086- 3422339           
                29 ตุลาคม 2553