แรงงานรถยนต์ปรับยุทธศาสตร์ สู่ AEC

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท.) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนปฏิบัติงานและการปรับยุทธศาสตร์ สู่ AEC ปี 2558” วิทยากร อ.ประยง อุปเสน ที่สายธารรีสอร์ท บางพระ ชลบุรี เพื่อให้กรรมการสหพันธ์และอนุกรรมการให้นำยุทธศาสตร์ที่มีการปรับนำไปปฏิบัติ ขยายผลกับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางในการทำงานเป็นเป้าหมายเดียวกัน

นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์ ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อเตรียมการรองรับและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้นี้ ในการปรับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ถึงผลทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อให้สมาชิกในสหพันธ์ฯและกระบวนการแรงงานได้รับรู้ร่วมกัน ในการปกป้อง “สิทธิ” และความมั่นคงในการทำงานอย่างเป็นระบบรวมถึงการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและเข็มแข็ง จึงได้ปรับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป”

ต่อมากรรมการสหพันธ์และอนุกรรมการได้แบ่งกลุ่มระดมสมองสู่ยุทธศาสตร์ที่ต้องทำพร้อมกำหนดเป้าหมายนำเสนอแผนงานสู่การปฏิบัติจริง คือ การกำหนดกันเอง ใช้กันเอง เหมาะสมกับตัวเราเอง ไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์  และไม่ลอกเลียนแบบ หรือแข่งขันกับคนอื่น เมื่อมาร่วมคิดร่วมทำ แล้วตกลงร่วมกันว่าอะไรดี ก็ทำตามนั้นตัวชี้วัดไม่ได้มีสูตรสำเร็จที่ตายตัว แต่อาจใช้เสาหลักของตัวชี้วัดที่มี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ ความดี ความสามารถและความสุข เป็นฐานการพัฒนาตัวชี้วัด

–      ชี้ชัด(ใครจะได้อะไร จะเกิดอะไร)

–      วัดได้(พิสูจน์ได้)

–      ง่ายๆ(เริ่มจากอะไรที่ไม่ยากเกินไป)

–      ไม่ต้องมาก(เน้นรูปธรรมที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเรื่องที่ทำ)

เริ่มจากเรื่องที่ง่าย  ทำกันได้สำเร็จ จากจุดเล็กๆ ไปสู่เรื่องอื่นๆ คิดไป ทำไป ปรับปรุงไป ทบทวนประเมินผลเป็นระยะๆ  แล้วนำกลับมาพัฒนาใหม่ให้ดีขึ้น ต่อไปอีก อ.ประยง  อุปเสน กล่าว

นายยงยุทธ  เม่นตะเภา ที่ปรึกษาประธาน สยท. กล่าวถึงทิศทางการก้าวเดินสู่อนาคตของ สยท.ว่า “ปัจจุบันสหพันธ์แรงงานระดับโลกได้ควบรวมเป็น อินดัสทรีออล(IndustriALL) คือ IMF ICEM ITG เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการควบรวมและสร้างความร่วมมือในประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง

1. การจ้างงานแบบเหมาค่าแรง

2. กรอบกฎหมาย

3. การศึกษาและการสื่อสาร

4. การสร้างเอกภาพและการพัฒนาศักยภาพ

ในช่วงนี้มีการผลิตรถยนต์มียอดการผลิตสูงโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมจำนวน 115,943 คัน เป็นผลจากความต้องการของลูกค้า และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติโดยไม่สนใจแรงงาน วัฒนธรรม ประเพณี คนงานได้อะไรและมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง เราต้องการส่งเสริมแนวคิดสหภาพอุตสาหกรรมและการจัดตั้งระดับมหภาค เราต้องการรับประกันว่า แรงงานในทุกอุตสาหกรรมต้องได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสม สภาพการทำงานนั้นดีเพียงพอที่จะให้คนงานสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน

เวลา 14.20 น.ต้อนรับ Mr.Herwig Jorissen ผู้แทนสหภาพแรงงาน ABVV METAL จากประเทศเบลเยี่ยม พร้อมด้วย Mr. Aruna zaram อดีต เจ้าหน้าที่.IMF ได้ร่วมสังเกตการณ์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกล่าวทักทายกรรมการ และอนุกรรมการ พร้อมมอบช้างแก้ว เป็นของที่ระลึก

“ไม่มีใครทำอะไรให้คนงานนอกจากคนงานด้วยกัน เมื่อคนงานเจ็บป่วยก็เห็นแต่คนงานที่ไปเยี่ยมกันช่วยเหลือกัน” Mr. Aruna zaram อดีต เจ้าหน้าที่.IMF กล่าว

              อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงานศูนย์ภาคตะวันออก รายงาน